Osoby niepełnosprawne mogą studiować całkowicie bezpłatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje o możliwości ubiegania się przez osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Adresatami programu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
– posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności,
– uczące się w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
– nie posiadające wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu.

Formy pomocy:

– opata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowane formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
dodatek na porycie kosztów kształcenia może być zwiększony:
– w przypadkach, które Realizator programu, np. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, itp.
– w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
– w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin składania wniosków wyznaczono w dwóch cyklach:

1. semestr letni roku akademickiego 2015/2016
termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 10 marzec 2016 r.
termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 15 kwiecień 2016 r.

2. semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 1 czerwiec 2016 r.
termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 10 październik 2016 r.

 Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, tel. 55 646 18 00, który zajmuje się realizacją programu.