100090521_3838871529520013_6498565765464064000_n.png

Szanowni Państwo, drodzy Studenci i Pracownicy,
w związku z częściowym wznowieniem zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni, dbając o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo opracowaliśmy procedurę wejścia / wyjścia oraz poruszania się po Uczelni. Uczelnia starając się zminimalizować maksymalnie ryzyko, uprzejmie wskazuje i wymaga stosowania się do wprowadzonych środków ostrożności. Do najważniejszych należą:

1. Do budynku Uczelni może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Każda osoba przed wejściem do siedziby Uczelni danego dnia zobowiązana jest wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz poddać się badaniu temperatury ciała– dla Waszego i naszego bezpieczeństwa! Wszyscy wchodzący do siedziby Uczelni, w tym oczywiście także studenci będą rejestrowani… ponownie w celu zachowania bezpieczeństwa.
2. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) oraz w rękawiczkach ochronnych.
3. Bezwzględnie zakazuje się tworzenia skupisk ludzi przed wejściem do budynku Uczelni, a do budynku należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od drugiej osoby. Zakazuje się także na korytarzach i przed salami dydaktycznymi tworzenia grup/skupisk i prosi się o zachowanie bezpiecznej odległości.
4. W głównym holu zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekującym, z którego należy bezwzględnie skorzystać aby udać się na piętra budynku. Ponadto na każdym holu umiejscowione są punkty dezynfekcji rąk. Uczulamy Państwa i bardzo prosimy o częste korzystanie z nich, jak również stosowanie rękawic ochronnych.
5. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. Każdy student / wykładowca proszony jest o korzystanie z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów (stetoskop etc.) niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć bez wcześniejszej dezynfekcji.
6. W czasie przerwy w zajęciach można oczywiście opuścić budynek ale rozsądnie z zachowaniem wszystkich wyżej wskazanych środków bezpieczeństwa. (można też przestać palić – taka luźna sugestia )
7. Drzwi do sal oraz korytarzy, po których poruszają się studenci/pracownicy dydaktyczni będą w czasie zjazdu cały czas otwarte (nie należy ich zamykać).
8. Na drzwiach każdej sali zostanie umieszczony dwujęzyczny komunikat o dozwolonej maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w pomieszczeniu, komunikat również będzie dostępny w WD. Klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane będą regularnie dezynfekowane.
9. Miejsce do siedzenia zostaną wyznaczone w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej od 1,5 do 3- metrowy odstęp w każdym kierunku. W każdej sali zostanie oznaczone miejsce siedzące oraz miejsce, którego bardzo prosimy nie zajmować.
10. Pomieszczenia dydaktyczne będą regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. Dodatkowo wszystkie wykorzystywane pomieszczenia będą ozonowane.
11. Przy toaletach znajdą Państwo stosownie oznakowane pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki. Uczelnia zadba o prawidłową dezynfekcję toalet, w tym zobowiązała pracownika utrzymania czystości do regularnej (co godzinę) kontroli sanitariatów
z obowiązkiem stosownego zapisu na tablicy kontrolnej. Prosimy jednakże o informacje – w punkcie informacyjnym, jeśli zauważą Państwo jakieś nieprawidłowości. W toaletach znajdą Państwo dodatkowo instrukcje (pol.-ang.) prawidłowego mycia rąk oraz ich prawidłowej dezynfekcji. Ponadto każde pomieszczenie zostanie oznakowane o maksymalnej liczbie osób przebywających w jednym czasie.
12. Uczelnia zapewnia również monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy, krzeseł, parapetów i innych powierzchni płaskich. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe w salach wykładowych/ ćwiczeniowych będą poddawane częstej dezynfekcji.
13. Każdy używany sprzęt, w tym sprzęt do realizacji zajęć praktycznych w salach ćwiczeń medycznych (np. stetoskopy), w tym osobisty studentów, bardzo prosimy dezynfekować przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

Powrót na Uczelnię i realizacja zajęć dydaktycznych, których nie można zrealizować zdalnie, dla studentów ostatnich lat (studiów licencjackich i studiów magisterskich) kierunku PIELĘGNIARSTWO / RATOWNICTWO MEDYCZNE to jedyny sposób, aby w terminie ukończyć studia. Jednakże WSZYSCY dołóżmy wszelkich starań abyśmy czuli się w miarę możliwości bezpiecznie, to bardzo ważne (także dla naszego komfortu psychicznego)