WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • ścieżka A – 2 semestry
 • ścieżka B – 3 semestry
 • ścieżka C – 2 semestry
 • wszystkie ścieżki po 180 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo pomostowe to kierunek studiów, stanowiący propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają one tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa. Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Specyfika tego kierunku polega na łączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa z elementami zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej.

Powiślańska Szkoła Wyższa w Gdańsku (PSW) to prywatna uczelnia wyższa oferująca różnorodne kierunki studiów, w tym także pielęgniarstwo. Wartością charakteryzującą uczelnię jest m.in. indywidualne podejście do studenta, duży nacisk na praktyki zawodowe, elastyczne formy studiowania oraz bliska współpraca z lokalnymi placówkami medycznymi, co ułatwia zdobywanie praktycznych doświadczeń.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Cele kształcenia są związane z przygotowaniem absolwentów do skutecznego wykonywania zawodu pielęgniarki w różnych kontekstach opieki zdrowotnej, zarówno w szpitalach, klinikach, jak i w opiece ambulatoryjnej.

Studenci mają poznać podstawy anatomii, fizjologii, patologii oraz farmakologii, aby zrozumieć mechanizmy chorób i leczenia. Powinni opanować też techniki pielęgniarskie, takie jak podawanie leków, opatrywanie ran, prowadzenie procedur diagnostycznych itp.

Absolwenci powinni zdobyć kompetencje organizacyjne i koordynacyjne, by być w stanie planować i zarządzać opieką nad pacjentem. Muszą nauczyć się także skutecznej komunikacji z pacjentami, ich rodzinami oraz zespołem medycznym.

Absolwenci kierunku rozumieją także zasady etyki zawodowej oraz regulacje prawne związane z praktyką pielęgniarską. Potrafią analizować sytuacje kliniczne, podejmować szybkie decyzje i reagować na zmieniające się warunki. Są gotowi do efektywnej współpracy z innymi profesjonalistami opieki zdrowotnej.

Wśród umiejętności i kompetencji zdobywanych przez studentów w trakcie studiów są między innymi:

 • Wykonywanie podstawowych czynności pielęgniarskich, takich jak mierzenie ciśnienia krwi, podawanie leków, nakłucia żył.
 • Ocena stanu pacjenta i identyfikacja potrzeb opieki.
 • Wykonywanie zaawansowanych procedur pielęgniarskich, takich jak opatrywanie ran oparzeniowych czy opieka nad pacjentami po operacjach.
 • Komunikacja z pacjentami, ich rodzinami i personelem medycznym.
 • Planowanie i organizacja opieki pielęgniarskiej.
 • Rozwiązywanie problemów klinicznych i podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej i prawa w praktyce pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe to osoba ze wszechstronnymi kompetencjami, umiejętnościami technicznymi i społecznymi, które pozwalają jej efektywnie działać w różnych środowiskach opieki zdrowotnej.

Może pracować jako pielęgniarka/pielęgniarz w szpitalach, klinikach, przychodniach, domach opieki i innych placówkach medycznych. Może wykonywać zawód koordynatora opieki, zarządzając opieką nad pacjentami i nadzorując pracę zespołu pielęgniarskiego albo jako edukator zdrowotny, uczący pacjentów o ich chorobie, leczeniu i zdrowym stylu życia.

Profil zawodowy absolwenta

Osoba, która ukończyła ten kierunek z dobrym wynikiem, ma głęboką wiedzę medyczną, rozwinięte umiejętności interpersonalne, potrafi podejmować decyzje w dynamicznych sytuacjach klinicznych oraz angażuje się w zapewnianie najwyższej jakości opieki pacjentom.

Warto pamiętać, że pielęgniarka/pielęgniarz odgrywają niezwykle ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej jako osoby odpowiedzialne za świadczenie opieki bezpośredniej pacjentom. Ich zadania obejmują nie tylko wykonywanie procedur pielęgniarskich, ale również ocenę stanu pacjenta, edukację zdrowotną, wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodzin, a także koordynację opieki z innymi profesjonalistami medycznymi.

Zalety studiowania w Gdańsku

Dlaczego warto studiować ten kierunek akurat w Gdańsku? Przede wszystkim Gdańsk, jako duże miasto, może zapewnić dostęp do różnorodnych placówek medycznych, co umożliwia zdobycie praktycznych doświadczeń w różnych obszarach opieki zdrowotnej.

W Gdańsku znajdują się zarówno duże szpitale uniwersyteckie, jak i mniejsze placówki opieki zdrowotnej, co pozwala studentom na zdobycie doświadczenia w różnych kontekstach. Z Gdańska blisko też do innych, mniejszych miejscowości, w których zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę medyczną jest olbrzymie.

Gdańsk przyciąga studentów i naukowców z różnych dziedzin, co tworzy inspirujące środowisko do wymiany wiedzy i doświadczeń. Oferuje też wiele atrakcji kulturalnych, festiwali i wydarzeń, co pozwala na rozwijanie zainteresowań poza sferą akademicką.

Lokalizacja Gdańska, nad samą Zatoką, z bliskością otwartego Morza Bałtyckiego, może stanowić atrakcyjny element dla osób ceniących ruch na świeżym powietrzu i możliwość spędzania czasu nad Bałtykiem.

Przy wyborze samej uczelni warto wziąć pod uwagę atuty Powiślańskiej Szkoły Wyższej. PSW kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy w zawodzie poprzez liczne zajęcia praktyczne i staże.

Uczelnia współpracuje z wieloma placówkami medycznymi w Gdańsku i w okolicznych miejscowościach, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności w realnych warunkach. Oferuje różnorodne formy studiów, co pozwala na dostosowanie nauki do innych zobowiązań, np. godzenia edukacji z pracą zawodową lub wychowywaniem dzieci.

Uczelnia oferuje wsparcie naukowe, umożliwiając studentom udział w projektach badawczych i konferencjach, a także daje możliwość uzyskania dofinansowania opłat rocznych i semestralnych za naukę.

Powiślańska Szkoła Wyższa stawia też na indywidualne podejście do studentów, co ułatwia kontakt z wykładowcami i dostosowanie programu nauki do aktualnych potrzeb rynku.

Po ukończeniu studiów pielęgniarstwa pomostowego absolwenci mogą pracować jako pielęgniarki/pielęgniarze w różnych placówkach opieki zdrowotnej. Mogą wybrać specjalizację w konkretnym obszarze medycznym, takim jak pielęgniarstwo anestezjologiczne czy intensywna opieka medyczna, mogą też starać się o stanowiska koordynatorów opieki, zarządzając opieką pielęgniarską w szpitalach czy przychodniach.

Osoby zainteresowane edukacją pacjentów mogą pełnić rolę edukatorów zdrowotnych, informując społeczność o profilaktyce i zdrowym stylu życia. Pielęgniarki i pielęgniarze z wykształceniem pomostowym mogą znaleźć zatrudnienie również poza granicami kraju.

Wartością studiowania w Gdańsku, na Powiślańskiej Szkole Wyższej może być połączenie elastycznej formy nauki i wsparcia ze strony uczelni, co sprzyja efektywnemu przygotowaniu do zawodu pielęgniarki.

Terminy rekrutacji w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad tym, gdzie starać się o przyjęcie na studia, możesz bliżej zapoznać się z kierunkiem na stronie uczelni. Pamiętaj jednak o przestrzeganiu terminów, jeśli chcesz zdążyć ze złożeniem dokumentów jeszcze w tym roku akademickim.

Rekrutacja trwa już od 1 kwietnia, a kończy się 30 września. Przedłużenie terminu rekrutacji jest możliwe na podstawie decyzji Senatu. Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu drogą elektroniczną oraz w systemie Wirtualny Dziekanat.

Proces rekrutacji odbywa się za pomocą systemu obsługi studenta Wirtualny Dziekanat. Kandydaci otrzymują indywidualne konto i wykonują określone czynności zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej uczelni.

 • Osoby z tytułami laureata lub finalisty olimpiad i konkursów międzynarodowych mają pierwszeństwo przyjęcia na studia.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a decyzja jest podejmowana przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
 • Od decyzji Prorektora przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Kryteria przyjęcia na studia PSW

Na stronie uczelni przedstawione zostały też wytyczne dotyczące przyjęcia na Powiślańską Szkołę Wyższą. Dotyczą kandydatów na studia I i II stopnia, którzy są obywatelami polskimi, a także dla kandydatów na studia podyplomowe. Ponadto przedstawione zostały również kryteria rekrutacji dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Ogólnie rzecz ujmując do rekrutacji niezbędne jest przedstawienie świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kandydaci muszą złożyć zestaw dokumentów w tym m.in. kwestionariusz osobowy, oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym, zdjęcie legitymacyjne, umowę rekrutacyjną, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i praktycznej nauki zawodu.

Opłaty za studia na kierunku Pielęgniarstwo są zróżnicowane w zależności od roku studiów oraz ewentualnej specjalności. Opłaty jednorazowe, semestralne oraz ratalne na pierwszym roku studiów zaczynają się od 6000 zł w przypadku opłaty jednorazowej. II rok to 6200 zł, a III 6400 zł rocznie. Ze względu na nastawienie uczelni na dobro i wygodę studentów, kwotę można rozłożyć na 2, 4, 8 lub nawet 10 rat.

Warto pamiętać, że istnieje kilka możliwości dofinansowania studiów wyższych, które mogą pomóc w pokryciu kosztów nauki. Uczelnia o programach stypendialnych i promocyjnych pisze na swojej stronie.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z atrakcyjną ofertą Powiślańskiej Szkoły Wyższej, renomowanej prywatnej uczelni o profilu medycznym, specjalizującego się w obszarze nauk o zdrowiu. Unikalne studia pomostowe, skierowane zarówno do pielęgniarek, jak i położnych, otwierają nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Dzięki doskonałej kadrze naukowej oraz wszechstronnym programom uczelnia gwarantuje solidne przygotowanie w obszarze medycznym.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
 • szpitalu,
 • przychodni,
 • sanatorium,
 • hospicjum,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: