Szanowni Państwo.

W tak trudnym dla nas czasie wirtualnie jesteśmy z wami…

{loadposition video-2}

Szanowni Państwo.

W tak trudnym dla nas czasie wirtualnie jesteśmy z wami

Dbając o to abyście państwo mieli dostęp do rzetelnej informacji przedstawię państwu działania podjęte w zakresie dydaktyki

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego opublikowanego wczoraj zawieszono zajęcia prowadzone na uczelni w sposób tradycyjny do dnia 14 kwietnia 2020 Podporządkowując się rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia zajęć na uczelniach –  PSW przystąpiło do nauczania na odległość zgodnie z rekomendacjami

Dysponując upoważnieniami oraz rozporządzeniami zrealizowaliśmy i realizujemy zajęcia  w trybie na odległość

Dbając o państwa zdrowie i życie decyzję taką podjęliśmy przed oficjalnym ogłoszeniem zawieszenia  zajęć

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie  z programami studiów w taki sposób aby zapewnić osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szczegółowe instrukcje dotyczące  wykorzystania platformy kształcenia zdalnego zorganizowanego przez Centrum Informatyki  PSW przekażę na następnym wirtualnym spotkaniu

Jesteśmy w stałym kontakcie z KRASZPIP jak również z Departamentem Pielęgniarek i Położnych MZ

Oczekujemy na rozporządzenia  zaproponowanych przez nas zmian w zakresie zajęć na PO i RM

Jednocześnie w imieniu władz uczelni  składam podziękowania wszystkim studentom i wykładowcom za zaangażowanie, zrozumienie i integrację

Czynimy  wszystko aby nie dokonywać zmian w harmonogramie roku akademickiego 2019/20


Ladies and Gentlemen,

Dear Students,

At such a difficult time for us, we are virtually with you

In order to ensure that you have access to reliable information, I will present to you the actions taken in the field of didactics

In accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education published yesterday, classes conducted at the university in the traditional way were suspended until 14 April 2020

With the authorisations and regulations in place, we have completed and are carrying out the classes at a distance

Taking in the consideration care of your health and life, we made such a decision before the official announcement of the suspension of classes

Teaching activities are carried out in accordance with the study programmes in such a way as to ensure the achievement of the assumed learning outcomes

Detailed instructions on the use of the remote learning platform organized by the PSW IT Centre will be given at the next virtual meeting.

We are in constant contact with KRASZPIP as well as with the Department of Nurses and Midwives of the Ministry of Health.

We look forward to the regulations proposed by us for changes for Nursing and Emergency medicine classes

At the same time, on behalf of the university authorities, I would like to thank all students and lecturers for their commitment, understanding and integration.

We are doing our best not to make any changes to the 2019/20 academic year schedule