Szanowni Państwo.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału wideo

Szanowni Studenci,
zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostaliśmy pozwolenie na przyjmowanie Waszych wniosków o zapomogi elektronicznie!!!
Czekamy zatem na skany Waszych wniosków. Wnioski do pobrania: zakładka Student na stronie PSW / po zalogowaniu!!

{loadposition video-3}

DZIEŃ DOBRY

DZISIEJSZE WIRTUALNE SPOTKANIE DOTYCZY KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ KWESTII A MIANOWICIE STYPENDIÓW SOCJALNYCH I ZAPOMÓG

W TYM ZAKRESIE ZAWSZE BYLIŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ALE ZE WZGLĘDU NA ZAISTNAŁE OKOLICZNOŚCI KOMISJA STYPENDIALNA ROZPOCZĘŁA PRACĘ W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

WSZELKIE INFORMACJE OD ZESZŁEGO TYGODNIA MACIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI ORAZ W WIRTUALNYM DZIEKANACIE

ZACHĘCAM DO SKŁADANIA PODAŃ ZGODNIE Z REKOMENDACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

NADRZĘDNYMI DOKUMENTAMI W TYM ZAKRESIE JEST REGULAMIN  PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ORAZ ZALECENIE PANA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZOBOWIĄZANIA WOBEC STUDENTÓW PSW W ZAKRESIE POMOCY SOCJALNEJ ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W MARCU 2020 PRZED USTAWOWYM TERMINEM NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 60 TYŚ ZŁ

INFORMUJĘ, IŻ UCZELNIA POSIADA BEZPIECZNE REZERWY FINANSOWE NA POMOC DLA PAŃSTWA W OBLICZU STANU EPIDEMII

ZWRÓCILIŚMY SIĘ RÓWNIEŻ DO MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z WNIOSKIEM O DESYGNOWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA TEN CEL

ZATEM ZABEZPIECZYWSZY PAŃSTWA, ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O BIEŻĄCE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UCZELNI TAK ABY MOGŁA ONA FUNKCJONOWAĆ BEZPIECZNIE BEZ ZAKŁÓCEŃ

JEŚLI ZNAJDZIECIE SIĘ PAŃSTWO W TRUDNEJ SYTUACJI BARDZO PROSZĘ O BEZPOŚREDNI KONTAKT ZA MNĄ

UTRZYMUJEMY KONTAKT Z PREZESEM BCC EKSPERTEM PRAWNYM W KANCELARII PREZYDENTA RP DR ŁUKASZEM BERNATOWICZEM TAK ABY NA BIEŻĄCO POSIADAĆ INFORMACJE O POMOCY FINANSOWEJ DLA PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO TARCZA ANTYKRYZYSOWA

ORAZ Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA DEPARTAMENTU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PANEM PIOTREM JAGIELSKIM  CZYNIMY WSZYSTKO ABY ZABEZPIECZYĆ PAŃSTWA FINANSOWO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PODAŃ


 

GOOD MORNING

TODAY’S VIRTUAL MEETING IS DEVOTED TO ANOTHER VERY IMPORTANT ISSUE, NAMELY SOCIAL GRANTS AND BENEFITS

WE HAVE ALWAYS BEEN AT YOUR DISPOSAL IN THIS RESPECT, BUT DUE TO THE CIRCUMSTANCES, THE SCHOLARSHIP COMMITTEE HAS STARTED WORKING ON AN EXTRAORDINARY BASIS

ALL INFORMATION SINCE LAST WEEK IS AVAILABLE ON THE UNIVERSITY’S WEBSITE AND IN THE VIRTUAL DEAN’S OFFICE

I ENCOURAGE YOU TO SUBMIT APPLICATIONS IN ACCORDANCE WITH THE RECOMMENDATION OF THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION AND THE APPLICABLE LAW

THE OVERRIDING DOCUMENTS IN THIS RESPECT ARE THE REGULATIONS FOR GRANTING MATERIAL AID TO STUDENTS OF POWIŚLAŃSKI UNIVERSITY AND THE RECOMMENDATION OF THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

COMMITMENTS TO PSW STUDENTS IN THE AREA OF SOCIAL ASSISTANCE WERE FULFILLED IN MARCH 2020 BEFORE THE STATUTORY DEADLINE FOR THE TOTAL AMOUNT OF 60 THOUSAND PLN

I WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE UNIVERSITY HAS SAFE FINANCIAL RESERVES FOR AID IN THE FACE OF A STATE EPIDEMIC

WE HAVE ALSO REQUESTED THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION TO DESIGNATE ADDITIONAL FUNDS FOR THIS PURPOSE

THEREFORE, HAVING SECURED THE FINANCIAL AID, I ASK THAT THE OBLIGATIONS TOWARDS THE UNIVERSITY BE SETTLED ON AN ONGOING BASIS SO THAT IT CAN FUNCTION SAFELY WITHOUT DISRUPTION

IF YOU FIND YOURSELF IN A DIFFICULT SITUATION, PLEASE CONTACT ME DIRECTLY

WE MAINTAIN CONTACT WITH THE PRESIDENT OF BCC LEGAL EXPERT IN THE PRESIDENT’S OFFICE RP DR ŁUKASZ BERNATOWICZ IN ORDER TO BE INFORMED ON AN ONGOING BASIS ABOUT FINANCIAL AID TO THE STATE UNDER THE GOVERNMENT’S ANTI-CRISIS SHIELD PROGRAMME

AND WITH THE DEPUTY DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, MR. PIOTREM JAGIELLO, WE ARE DOING EVERYTHING WE CAN TO SECURE THE STATE FINANCIALLY

WE INVITE YOU TO SUBMIT APPLICATIONS