Powiślańska Szkoła Wyższa od początku kształcenia…

 

Wizerunek zawodowy
Pielęgniarek / Pielęgniarzy
Ratowników / Ratowniczek medycznych‼️?‼️

Powiślańska Szkoła Wyższa od początku kształcenia Pielęgniarek / Pielęgniarzy, a także Ratowniczek / Ratowników medycznych stara się także wpływać na postrzeganie zawodów medycznych – wzmacniać i podkreślać ich ważność / niezbędność i pozycję społeczną.

Dzisiaj, w tych trudnych czasach pandemii SARS-COVID-19, przyłączając się do akcji #walczymyzhejtem chcielibyśmy ponownie przedstawić wszystkim trochę informacji o zawodach Pielęgniarki / Pielęgniarza; Ratowniczki / Ratownika medycznego, w tym tych dotyczących ich faktycznej pracy, tym samym zachęcając wszystkich do należytego ich traktowania .. i teraz .. i w przyszłości … po prostu zawsze.

Współczesny wizerunek pielęgniarek / ratowników medycznych w dużym stopniu tworzą media, poprzez seriale, filmy, stronnicze programy informacyjne głównie o nieustających w zawodzie protestach i strajkach, a także społeczeństwo, wyedukowane często na różnej jakości i wartości programach / filmach / serialach, które wyewoluowały do niewyobrażalnych często oczekiwań, wręcz żądań.
Nikt jednak nie pamięta, że pielęgniarka nie jest już siostrą zakonną i opiekuje się pacjentami dobroczynnie, a jej zadania to nie tylko usłużne opiekowanie się chorymi i bez sprzeciwu wykonywanie poleceń lekarza; ratownik medyczny zaś to nie tylko „noszowy”, a nadal, gdy zjawia się pogotowie i na padające pytanie: “który z panów to lekarz?” przy odpowiedzi „ŻADEN” w oczach domowników bardzo często pojawia się strach….
W mediach nie mówi się o wykształceniu na poziomie akademickim, ustawicznym kształceniu, które narzucone jest ustawą art. 61 ust.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. „ pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.” a także w zawodzie ratownika medycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych „dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym (okres rozliczeniowy 5 lat) co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem”
Usługi medyczne w dzisiejszych czasach są niematerialne, a jednocześnie zaliczane do usług profesjonalnych. Cechują się wysoce specjalistyczną wiedzą personelu medycznego, a także ich kwalifikacjami, ustawicznym pogłębianiem wiedzy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. A POZOSTALA PRZY TYM OPINIA SPOŁECZNA SPRZED WIEKÓW …
Każdy człowiek, bardziej czy mniej świadomie pragnie pozytywnego wizerunku swojej osoby i to nie tylko aby mieć motywację, postrzegać samego siebie w aprobujący i przychylny sposób ale też dlatego, że afirmatywny wizerunek wzbudza przekonanie, iż jesteśmy efektywni oraz potrafimy zdobywać założone cele.
Nasz wizerunek wyraża również to jak sobie dajemy radę w życiu społecznym. Dla przykładu negatywny wizerunek samego siebie zachęca do przypatrzenia się naszym związkom międzyludzkim i podnieść starania aby je polepszyć. Wynikiem tego może być poprawa własnego wizerunku co w efekcie zmniejsza niepokój , który dotyczy związków interpersonalnych. Postrzeganie zbiorowości zawodowej pielęgniarek przez opinię społeczną związana jest z przekonaniami, opiniami i wizerunkiem, która trwa od wieków.
Od pielęgniarek i ratowników medycznych oczekuje się kompetentnej zawodowej, kompleksowej oraz na bieżąco uzupełnianej wiedzy medycznej, zaangażowania w swoją pracę, moralnej postawy i empatii. Ocena pielęgniarki czy ratownika medycznego jest całością postrzegania nie tylko wizerunku zewnętrznego ale i zachowań społecznych, umiejętności, wiedzy. Na ogólną ocenę wizerunku ma również wpływ osobiste doświadczenie pacjenta.
Opinię publiczną w dzisiejszych czasach wzmacniają również media, które krzewią wizerunek nie tylko pielęgniarek, czy ratowników medycznych, ale poszczególnych grup zawodowych. Filmy i seriale medyczne tak chętnie oglądane przez społeczeństwo, gdzie każdy wręcz pacjent ma dla siebie od razu, na każde zawołanie ratownika medycznego, pielęgniarkę i lekarza, leczy się w komfortowych warunkach i ma dostęp do wszystkich badań od ręki …… daje niestety błędne wyobrażenie o realiach w placówkach zdrowia i pracującym tam personelu.
Ogromne znaczenie ma również postrzeganie przez pacjentów tego, jak do pielęgniarek i ratowników medycznych odnoszą się lekarze, kierownictwo danej placówki gdzie pracuje pielęgniarka / ratownik medyczny, a nawet samych pielęgniarek i ratowników względem siebie.

Dzisiaj zarówno Pielęgniarka/Pielęgniarz jak też Ratowniczka / Ratownik medyczny to zawody legitymujące się ogromną, specjalistyczną, wielo / różno-obszarową wiedzą, stale podnoszoną, przy zdecydowanie wielkiej odpowiedzialności, związanej bezsprzecznie z samodzielnością zawodową i różnorodnością realizowanych zadań.

Wizerunek zawodowy, w tym postrzeganie społeczne zawodu / samych Pielęgniarek / Pielęgniarzy, Ratowników / Ratowniczek medycznych zatem, można konkludować jest absolutnie sprzeczny z rzeczywistością.

Wiele zatem mamy jeszcze do zdziałania – zgodnie z maksymą SILNI RAZEM!!! walczmy wspólnie o należne miejsce Pielęgniarek / Pielęgniarzy oraz Ratowniczek / Ratowników medycznych w społeczeństwie, przyczyniając się do wzrostu prestiżu zawodów, naszym codziennym zachowaniem i pracą. Dziś, szczególnie stałe uświadamianie społeczeństwa, w tym edukacja jest szczególnie potrzebna i ważna!

walka