Serdecznie zachęcamy do udziału w XIII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw CzłowiekaOchrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych z okazji 55. rocznicy Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i  30. rocznicy członkostwa Polski w Radzie Europy ( XIII. International Human Rights Science Conference Protection of human rights in the time of pandemic challenges on the occasion of 55th anniversary of  the Organization of United Nations International Human Rights Convenants and 30th anniversary of the Poland membership in the Council of Europe), która odbędzie  się w dniach 26-27  kwietnia 2021 r. – 26-27 April  2021 – 26-27 апреля 2021 г.

Organizatorami Konferencji są Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny) przy współpracy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach i Fundacja Praw Obywatelskich; Fundacja Innowacja. Kierownikiem naukowym Konferencji jest prof. Jerzy Jaskiernia  jerzyj@hot.pl Tel. +48 665 003 057.

Języki robocze Konferencji (Working Languages of the Conference,  Рабочие языки конференции): polski, angielski, rosyjski; Polish, English, Russian; польский, английский, русский.

Forma Konferencji  – ze względu na pandemię COVID-19 konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. Gdyby jednak powstały po temu warunki, konferencja odbędzie się tradycyjnie w Sejmie RP.

 Sugerowane tematy referatów:

Wyzwania pandemiczne we współczesnym świecie. COVID-19 i jego konsekwencje. Oddziaływanie pandemii na ochronę praw człowieka. Legitymowane ograniczenia praw człowieka w czasie pandemii. Pandemia a stany nadzwyczajne.

Mechanizmy ochrony praw człowieka w czasie pandemii w systemie Narodów Zjednoczonych. Ochrona praw człowieka w czasie pandemii w działalności Światowej Organizacji Zdrowia.

Mechanizmy ochrony praw człowieka w czasie pandemii w systemach organizacji regionalnych (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Afryka, Australia i Oceania).

Mechanizmy ochrony praw człowieka w czasie pandemii w systemach krajowych.

Odpowiedzialność za naruszanie praw człowieka w czasie pandemii.

 Suggested topics for papers:

Pandemic challenges in the modern world. COVID-19 and its consequences. Impact of the pandemic on the protection of human rights. Legitimate restrictions on human rights during a pandemic. Pandemic and states of emergency.

Mechanisms of human rights protection during a pandemic in the United Nations system. Protection of human rights during a pandemic in the activities of the World Health Organization.

Mechanisms of human rights protection during a pandemic in the systems of regional organizations (Europe, North America, South America, Asia, Africa, Australia and Oceania).

Mechanisms of human rights protection during a pandemic in national systems.

Responsibility for human rights violations during a pandemic.

Dalsze szczegóły na temat Konferencji dostępne są w załączniku.  

Zaproszenie – Call for Papers – Приглашение – Załącznik.PDF

Zaproszenie – Call for Papers – Приглашение – Załącznik.docx