Z informacji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że zawód pielęgniarki wybiera coraz więcej osób!! Sprawą powszechnie wiadomą jest, że istnieje na rynku niekończące się zapotrzebowanie na zawody medyczne, w tym w szczególności pielęgniarki, położne i ratowników medycznych. Z danych statystycznych wynika, że w samym 2020 r. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej uzyskało aż 5 693 osób – co w porównaniu do roku 2011 stanowi wzrost aż o 62 % ! 🙂 Zawód pielęgniarki jest więc w porównaniu do poprzedniej dekady jedynym z bardzo atrakcyjnych pomysłów na zbudowanie własnej przyszłości.

Pielęgniarki znajdują stabilne zatrudnienie i z reguły wykonują ten zawód do wieku emerytalnego. W 2020 r. z przyczyn naturalnych prawo do wykonywania zawodu utraciło aż 1191 osób. Z danych NIPIP wynika, że liczba pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu w ostatnich 10 latach (2000-2009) oraz w prognozowanych latach 2010-2020 wciąż nie zapewnia wymiany pokoleniowej w tych zawodach, gdyż nie jest tożsama z liczbą pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę lub nabywających prawa do emerytury.

Zapotrzebowanie na pielęgniarki i położne zasilające system ochrony zdrowia jest więc ogromne!

Z danych NIPIP zebranych w raporcie „Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce do roku 2020” z czerwca 2020 r., wynika, że „średnia wieku pielęgniarek wynosi 44,24 lat. Najwięcej pielęgniarek – 18,01%, mieści się w przedziale wiekowym 41-45 lat. Łącznie pielęgniarki w wieku 36-55 lat stanowią 69,32% wszystkich pielęgniarek objętych tą analizą. Obserwuje się lukę pokoleniową w przedziałach wiekowych 21-35 lat, obejmującą roczniki objęte zmianami systemów kształcenia pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki w tych przedziałach wiekowych stanowią 15,52% wszystkich pielęgniarek objętych badaniem, w tym pielęgniarek w przedziale wiekowym 26-30 lat jest tylko 3,37%.

Średnia wieku położnych wynosi 44,63 lat. Najwięcej położnych – 6.339, mieści się w przedziale wiekowym 41-45 lat, co stanowi 19,77% położnych objętych analizą. Łącznie położne w wieku 36-55 lat stanowią 67,14% wszystkich położnych objętych analizą. Położne w przedziałach wiekowych 21-35 lat stanowią 18,65% wszystkich położnych objętych badaniem, w tym położnych w przedziale wiekowym 26-30 lat jest tylko 5,41%.”.

W raporcie NIPIP czytamy dalej, że „ według prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – 80.814 pielęgniarek urodzonych w latach 1950 – 1960 osiągnie wiek emerytalny w latach 2010-2020. Stanowi to 29,96% ogólnej liczby 269.738 pielęgniarek zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Natomiast – 8.799 położnych urodzonych w latach 1950 – 1960 osiągnie wiek emerytalny w latach 2010-2020, co stanowi to 27,05% ogólnej liczby 32.534 położnych zarejestrowanych w CRPIP”.

Przedstawione dane statystyczne opisują fakt, jakim jest ustawiczne zapotrzebowanie systemu ochrony zdrowia na wejście do zawodu młodych, dobrze wykształconych osób, które aktualnie mogą skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i kontynuować ścieżkę wykształcenia wstępując nawet na drogę awansu naukowego – ciesząc się tym samym tytułem doktora nauk o zdrowiu, by m.in. podnosić rangę wykonywanego zawodu, który bezsprzecznie zasługuje na ogromne uznanie i szacunek.

Powiślańska Szkoła Wyższa zapewnia bogatą ofertę nauki zawodu, kursów doskonalenia zawodowego oraz opiekę Instytutu Naukowo-Rozwojowego celem zagwarantowania najlepszego z możliwych wkładów w rozwój kierunku pielęgniarstwa a wkrótce także- położnictwa.

Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce, do roku 2020.pdf

piel 3

strukwiekpiel 3

strukwiekpol 4

sredniawiekupol 2

sredniawieku 1

1 piel

piel 2