Informujemy, że rozporządzeniem z dnia 16 marca br., (Dz.U. z 2021 r., poz. 427) Minister Zdrowia dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ (Dz.U. z 2020 r., poz. 1395).

Aktualnie, obowiązkiem świadczeniodawcy POZ jest informowanie w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Informacja ma określać m.in.:

1. Świadczenia, które są realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić bezpośredniej porady:

a. jeżeli pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń: o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.3)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401);

b. jeżeli porada dotyczy wydania zaświadczenia;

c. jeżeli porada dotyczy pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;

d. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;

e. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;

f. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego;

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)

2. Sposób ustalenia terminu teleporady, przy czym teleporada musi być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w innym dniu, ale uzgodnionym z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Treść rozporządzenia uwzględniającego zmiany standardu w sprawie Teleporad znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001395

Przypominamy, że w zakresie obowiązku informacyjnego świadczeniodawcy mają obowiązek dostosować swoją dzielność do wymogów rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie.

> Rozporządzenie w formie pdf