Certyfikowane kursy w zakresie: Ratownik Wodny, Kwalifikacyjny Kurs Pierwszej Pomocy, Strenik motorowodny lub Barman 

Instytucja Szkoleniowa LaSoleil Monika Piecuch ogłasza realizację projektu pod tytułem: “Akcja: Pomorska aktywizacja!” realizowanego w ramach PO WER na lata 2014 – 2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz 39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 88 Uczestników Projektu instrumentami aktywizacji:

 1. – identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 2. – poradnictwem psychologicznym,
 3. – poradnictwem zawodowo – grupowym,
 4. – coachingiem indywidualnym,
 5. – pośrednictwem pracy,
 6. – szkoleniem zawodowym,
 7. – stażem zawodowym.

Kandydat musi spełnić OGÓLNE KRYTERIA UDZIAŁU na dzień przystąpienia do projektu:

 1. – wiek: 18-29 lat,
 2. – osoby biernej zawodowo,
 3. – osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 4. – osoba nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
 5. – osoba zamieszkująca według Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego,
 6. – osoba umiejąca pływać (opcjonalnie w zależności od formy wsparcia).

Uczestnicy szkoleń otrzymają:

– refundację kosztów dojazdu,
– materiały dydaktyczne/szkoleniowe,
– catering,
– pokrycie kosztów noclegów,
– stypendium szkoleniowe/stażowe,
– ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, badania lekarskie.

Zaplanowane szkolenia:

SZKOLENIE RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY

 1. Ratownik wodny – w ilości 63 godzin,
 2. KPP – Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy – w ilości 66 godzin,
 3. Sternik motorowodny – w ilości 25 godzin.

Łączny czas szkolenia to 154 godziny.

Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą według Rozporządzenia MSW z 21.26.012 ws. szkoleń w ratownictwie wodnym; Rozporządzenie MZ 19.03.2007r ws. kursu w zakresie KPP. Każde szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

KURS BARMAŃSKI

BARMAN – SPB Level A – w ilości 32 godzin.

Po szkoleniach zapewniamy staże trwające nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. Okres odbywania stażu będzie wynikał z indywidualnego planu działania.

Zapraszamy do kontaktu  – Biuro Projektu ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’: Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09 82-200 Malbork. Zastępca Koordynatora projektu: Katarzyna Mikołajczyk, tel. 507 953 019 oraz 55 272 77 30, e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl

Strona internetowa projektu:

www.lasoleil.com.pl