Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Was anonimową ankietę która pozwoli nam na zmierzenie zainteresowania konkretnymi kursami kwalifikacyjnymi i specjalistycznymi dla pielęgniarek i położnych. Ankieta dzieli się na dwie sekcje i jest wielokrotnego wyboru. Bardzo Was prosimy o jej wypełnienie.

Link: https://forms.gle/RAA5Zo8YQxQ1M9k46


CENTRUM DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH
utworzone przez

OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU
ORAZ
POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ

działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy pomyślny rozwój obu Stron, w tym systemu kształcenia kadr medycznych oraz kształcenia światłych obywateli, Centrum doskonalenia kadr medycznych, zwanego dalej „Centrum”. W zamierzeniu Stron Centrum ma stanowić platformę współpracy obydwu Stron, której celem będzie kumulowanie potencjału naukowego i dydaktycznego jednostek uczestniczących oraz uzyskanie efektu synergii.

1. W ramach Centrum Strony zamierzają wspólnie realizować zadania w zakresie:
  1) prowadzenia działalności naukowej, w formie konferencji, seminariów etc.;
  2) wspólnego prowadzenia wybranych form kształcenia kadr medycznych, zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej , rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia etc.;
  3) kształcenia pielęgniarek i położnych;
  4) komercjalizacji wybranych wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
  5) działań na rzecz środowiska kadr medycznych;
  6) innych zadań uzgodnionych w trakcie dalszych prac.

2. W ramach zamierzonej współpracy Strony przewidują między innymi:
  1) umożliwienie studentom i członkom /słuchaczom odpowiednio OIPiP i PSW uczestnictwa w uzgodnionych przez Strony działaniach;
  2) umożliwienie studentom, słuchaczom, członkom i    pracownikom Stron korzystania z uzgodnionych przez     Strony obiektów i urządzeń;
  3) wspólny udział w konkursach i projektach badawczych.

3. Szczegółowe warunki współpracy Stron w ramach Centrum określi jego statut i umowy zawarte pomiędzy Stronami.