Ocena stopnia przygotowania danej osoby do wykonywania określonego zawodu, powinna stanowić jeden z podstawowych elementów kształcenia. Ewaluacja winna stanowić nieodłączny element procesu kształcenia, gdyż na jej podstawie można dokonać zarówno oceny jakości kształcenia, jak również określić stopień przyswojenia wiedzy i nabycia poszczególnych umiejętności przez edukowanych.
Celem realizacji badania i analizy, jak co roku, było zbadanie stopnia podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza w Polsce przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej w ramach oceny jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.
Badaniem objęto wszystkich absolwentów kierunku pielęgniarstwo oraz wszystkie Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce. W badaniu zastosowano metodę sondażu, jako technikę wykorzystano mailing.
Uzyskane wyniki wykazały, że w większości absolwenci kierunku pielęgniarstwo PSW podejmują pracę w zawodzie na terenie Polski.
Chęć pomagania innym i możliwość zdobycia dobrego zawodu to główne motywy wyboru kierunku studiów przez absolwentów pielęgniarstwa. Absolwenci w zdecydowanej większości deklarują kontynuację kształcenia na studiach pielęgniarskich II-go stopnia.