[ENGLISH BELOW]

Szanowni pracownicy administracyjni i dydaktyczni,

Z ogromną radością przekazujemy zaproszenie w imieniu UNI – Universum International College do udziału w naszym otwartym naborze na możliwość odbycia stażu obserwacyjnego. Te możliwości są wyłącznie przeznaczone dla pracowników administracyjnych lub dydaktycznych z naszych szanownych uniwersytetów partnerskich. Inicjatywa ta jest możliwa dzięki programowi Erasmus+ Staff Mobility, odzwierciedlając zaangażowanie w promowanie międzynarodowej współpracy i rozwoju zawodowego w administracji szkolnictwa wyższego.

Dostępne Działy do Stażu Obserwacyjnego:

– Biuro HR
– Obsługa IT
– Dział Marketingu i Komunikacji
– Biuro Rekrutacji i Obsługi Studentów
– Biuro Kariery
– Biuro Absolwentów
– Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
– Biuro Projektów
– Biuro Zapewnienia Jakości
– Centrum Sukcesu Studenta
– Centrum Dobrostanu Studenta
– Administrator Programów Studiów

Aby zakwalifikować się do programu, uczestnicy muszą spełnić następujące kryteria:
– Obecnie zatrudnieni jako pracownicy administracyjni (lub dydaktyczni) w jednym z uniwersytetów partnerskich.
– Wymagana znajomość języka angielskiego.
– Zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w doświadczeniu stażu obserwacyjnego i dzielenia się zdobytą wiedzą.

Proces Aplikacyjny:
Wszystkie zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego pod tym linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK8lxhJWN-D13grFwbJogQZV_GBmWx1A7c___2tYUYPon3oA/viewform?usp=send_form. Uczestnicy mają swobodę wyboru preferowanych terminów stażu w ramach roku akademickiego 23/24, obejmujących okres wakacyjny.

Poprzez udział w programie stażu obserwacyjnego:

– Zdobędziecie pierwsze doświadczenie w międzynarodowej administracji szkolnictwa wyższego.
– Nawiążecie cenne kontakty zawodowe z profesjonalistami o różnych doświadczeniach.
– Rozwiniecie głębsze zrozumienie programu Erasmus+ i jego wpływu na międzynarodowe szkolnictwo wyższe.
– Skorzystacie z atrakcji kulturalnych i społecznych w Kosowie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym International Office: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl.

[ENG]

Dear administrative and teaching staff,

We are thrilled to extend an invitation on behalf of UNI – Universum International College to participate in our open call for job shadowing opportunities. These opportunities are exclusively designed for administrative or academic staff members from our esteemed partner universities. This initiative is made possible under the Erasmus+ Staff Mobility program, reflecting our commitment to promoting international collaboration and professional development in higher education administration.

Available Departments for Job Shadowing:

– HR Office
– IT Support
– Marketing and Communication
– Admission and Student Support
– Career Office
– Alumni Office
– International Office
– Project Office
– Quality Assurance Office
– Student Success Center
– Student Wellbeing Center
– Study Programs Administrator

To be eligible for this program, participants must meet the following criteria:

– Currently employed as administrative staff (or academic) members at one of partner universities.
– Proficiency in English is required.
– Commitment to actively engage in the job shadowing experience and share acquired knowledge.

Application Process:
All interested individuals are kindly requested to complete the application form provided in this link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK8lxhJWN-D13grFwbJogQZV_GBmWx1A7c___2tYUYPon3oA/viewform?usp=send_form. Applicants have the freedom to select their preferred mobility dates within the academic year 23/24, including holidays and the summer break.

By participating in our job shadowing program, you will:
– Gain firsthand experience in international higher education administration.
– Establish valuable networking opportunities with professionals from diverse backgrounds.
– Develop a deeper understanding of the Erasmus+ program and its impact on international education.
– Enjoy social and cultural activities in Kosovo.

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact with our International Office: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl.