Szanowni Państwo,
przekazujemy do zapoznania się Katalog dobrych praktyk 2020 w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który powstał w ramach pracy Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwie Nauki i Edukacji, której Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem i aktywnym działaczem.

Prezentowane “dobre praktyki” dotyczą wielu aspektów działalności Uczelni, w kontekście jej III misji, czyli działania ukierunkowanego na ludzi, społeczności, wszelkiego rodzaju interesariuszy – wewnętrznych oraz oczywiście zewnętrznych, w wielu obszarach życia społecznego, w imię kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem.

Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach ekonomicznym, cywilizacyjnym,
moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej.

Zapraszamy do lektury 🙂

> Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni