KLAUZULA INFORMACYJNA RODO NA WWW


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, wpisana pod numerem 166 do ewidencji uczelni niepublicznych, zwana dalej: Uczelnią lub PSW.
INFROMACJA OGÓLNA
Administrator danych osobowych mając na uwadze znaczenie zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kierując się zasadą ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawem do należytej ochrony danych osobowych oraz w celu zapewnienia zgodności procedur przetwarzania tych danych z wymaganiami prawa, a także mając na uwadze ochronę dobrego imienia jednostki, ustanawia niniejszym Politykę ochrony danych osobowych tj. zasady oraz zabezpieczenia stosowane podczas przetwarzania danych osobowych w Uczelni.
Mając na uwadze powyższe, Administrator zobowiązuje się przestrzegać podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykazania ich przestrzegania (zasada rozliczalności) – do których należą:
a. Zasada przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty.
b. Zasada ograniczonego celu która oznacza, że dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz ich nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
c. Zasada minimalizmu, która oznacza, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i wyłącznie do celów dla których są przetwarzane.
d. Zasada prawidłowości, zgodnie z którą dane przetwarzane przez Administratora powinny być aktualne i poprawne, zaś dane osobowe które są nieprawidłowe powinny być niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
e. Zasada ograniczonego przetwarzania, która oznacza, że dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów, dla których dane te są przetwarzane.
f. Zasada integralności i poufności, które wymagają aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym należytą ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Polityka Ochrony danych Osobowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej – pobierz tutaj ( plik pdf)
INSPEKTOR OCHRONY DNAYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować się:
– listownie pod adresem korespondencyjnym: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn,
– adresem e-mail: ido@psw.kwidzyn.edu.pl,
– nr tel.: 55 615 13 71.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawę prawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza takie kategorie danych osobowych jak m.in. informacje kontaktowe w na cele oferty edukacyjnej, dane personalne i kontaktowe na cele rekrutacji online. Użytkowanie strony www Uczelni godzi się na przetwarzanie danych dotyczących informacji o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia lub adresy IP.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, promocji, marketingu oraz innych prawnie dozwolonych celów łącznych się z działalnością statutową Uczelni.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator ma prawo, zgodnie i w zakresie obowiązującego prawa do przekazywania danych osobowych osób, których te dane dotyczą, kierując się zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w Uczelni następujących podmiotom:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania moich danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania moich danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. np. przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług pocztowych, kurierskich itp.;
c. podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Uczelnię działaniami realizowanymi w imieniu Uczelni w celu organizacji Konferencji;
d. podmiotom świadczącym na rzecz Uczelni pomoc prawną i zastępstwo procesowe;
e. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych;
f. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym dla celów sprawozdawczości i wykonania przez Administratora obowiązków statutowych PSW, regulaminowych, informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania;
d. usunięcia swoich danych;
e. wniesienia sprzeciwu;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

WNIOSEK DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach dotyczących realizacji praw osoby fizycznej związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wprowadził formularz kontaktowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych – pobierz tutaj
INFROMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że przetwarzane dane osobowe nie są poddawane profilowaniu, w tym zautomatyzowanym metodom podejmowania decyzji.

Pliki Cookie

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, ?długość życia? ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Polityka plików Cookie:

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego psw.kwidzyn.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego psw.kwidzyn.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego psw.kwidzyn.edu.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym psw.kwidzyn.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego psw.kwidzyn.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookie w przeglądarce?