Ze względu na postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa opieka geriatryczna jest jednym z ważnych tematów zarówno dla władz różnych szczebli, systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej, badaczy, jak i dla każdego z nas. W związku z tym może zainteresuje Państwa Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: FUNKCJONOWANIE MEDYCZNEJ OPIEKI GERIATRYCZNEJ w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 października 2021 r.

Jeśli chodzi o ustalenia NIK na temat personelu medycznego zaangażowanego w opiekę geriatryczną nie ma zaskoczenia – zarówno liczba lekarzy geriatrów jak i pielęgniarek  specjalizujących się w opiece nad starszymi pacjentami jest niewystarczająca. Brak ten stanowi jedną z przeszkód w rozszerzaniu opieki geriatrycznej w Polsce.

Ponadto z Informacji wynika, że

– dostęp do opieki geriatrycznej jest zróżnicowany pomiędzy województwami i nieodpowiadający zapotrzebowaniu

– nie wprowadzono standardów opieki geriatrycznej

– środki na poprawę dostępności świadczeń geriatrycznych nie zostały zwiększone

– współpraca między OW NFZ a jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych oraz z konsultantami wojewódzkimi i krajowym w dziedzinie geriatrii jest niewysterczająca

– pacjenci uprawnieni do świadczeń geriatrycznych leczą się głównie w poradniach specjalistycznych i na innych oddziałach szpitalnych, przede wszystkim wewnętrznych

Pewien pogląd na stopień dostępności świadczeń geriatrycznych daje zapoznanie się z liczbą oddziałów oraz poradni geriatrycznych w Polce w roku 2017 i 2020, co zostało zobrazowane na poniższych ilustracjach.

Liczba łóżek i odziałów geriatrycznych
liczba poradni geriatrycznych

Całość Raportu można pobrać ze strony:

https://www.termedia.pl/mz/Geriatria-priorytetowa-tylko-w-niektorych-wojewodztwach,46622.html