WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Pielęgniarstwo to fascynujący obszar nauki, który odgrywa kluczową rolę w opiece zdrowotnej. Studia licencjackie z zakresu pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie oferują wyjątkową możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w placówkach medycznych i opiekuńczych. Trzyletnia edukacja na tym kierunku to intensywny proces nauki, który obejmuje zarówno podstawy pielęgniarstwa, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia, przygotowując absolwentów do wszechstronnej i odpowiedzialnej pracy w sektorze opieki zdrowotnej.

Program nauki obejmuje wiele przedmiotów ogólnomedycznych, takich jak: anatomia, genetyka, fizjologia czy patologia, a także biochemia z biofizyką czy radiologia i farmakologia. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki.

W ramach przygotowania do zawodu zapoznają się z zagadnieniami etycznymi i prawnymi oraz opanowują język obcy na poziomie umożliwiającym komunikację z pacjentami i korzystanie z literatury branżowej.

Dużą część programu zajmują przedmioty dotyczące opieki specjalistycznej: podstawy ratownictwa medycznego, opieka paliatywna, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, geriatria, psychiatria, neurologia i wiele innych. Dzięki temu już na pierwszym etapie edukacji studenci mogą zorientować się, które dziedziny są im najbliższe i w jakim kierunku chcieliby się w przyszłości specjalizować.

Czas trwania studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo wynosi sześć semestrów. Studia stacjonarne odbywają się od czwartku (okazjonalnie) do niedzieli. Taka elastyczność pozwala studentom łączyć edukację z pracą oraz zdobywać doświadczenie podczas praktyk zawodowych.

Niezwykle istotnym elementem jest również możliwość dalszego rozwoju. Absolwenci studiów licencjackich mają szansę kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia magisterskich, co otwiera przed nimi jeszcze szersze perspektywy zawodowe. Tryb można wybrać wtedy stacjonarny.

Studia I stopnia pielęgniarstwo i ratownictwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zlokalizowanym na ul. ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn.

Cele kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Kwidzynie

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo są wielopłaszczyznowe i skupiają się na przygotowaniu przyszłego personelu medycznego do pracy w placówkach ochrony zdrowia. Studia licencjackie na tym kierunku mają na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz wartości niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na wysokim poziomie.

Podstawowym celem jest zapewnienie przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauki o zdrowiu. Studenci poznają kompleksowe podejście do pracy z pacjentami w różnych stanach zdrowia, włączając niepełnosprawnych i umierających. Dodatkowo kształcenie ma za zadanie rozwinięcie kompetencji społecznych, tak aby absolwenci potrafili komunikować się z empatią oraz szacunkiem wobec praw pacjenta.

Ważnym aspektem kształcenia jest również przekazanie przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom wiedzy na temat regulacji prawnych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu. Oznacza to, że absolwenci będą zdolni do podejmowania decyzji zgodnie z normami etyki zawodowej oraz przepisami prawa, dbając jednocześnie o prawa i integralność pacjenta.

Nieodłącznym celem jest również przygotowanie absolwentów do dalszego rozwoju zawodowego. Studia licencjackie mają stanowić solidny fundament, na którym można zbudować dalszą karierę poprzez kontynuację nauki na poziomie magisterskim, udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach specjalizacyjnych czy podnoszących kwalifikacje. Dzięki temu absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo będą mogli rozwijać się w zgodzie z dynamicznym rozwojem medycyny i opieki zdrowotnej, przyczyniając się do podnoszenia jakości świadczonej opieki oraz dobrostanu pacjentów.

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Absolwent kierunku pielęgniarstwo I stopnia wyróżnia się pełnym przygotowaniem do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki. Jego sylwetka obejmuje dogłębną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz szerokiego spektrum nauk medycznych. Rozumie i stosuje regulacje prawne, normy etyczne oraz zasady deontologii związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki. Jego kompetencje obejmują zarówno aspekty praktyczne, jak i teoretyczne, co pozwala mu na wszechstronne podejście do pracy. Posiada umiejętności niezbędne do opieki nad chorym, niepełnosprawnym oraz osobą umierającą. Potrafi skutecznie organizować pracę w różnych warunkach, zarówno samodzielnie, jak i w zespole medycznym.

Jest wyposażony w umiejętności empatycznego podejścia do pacjenta, oferowania wsparcia oraz adekwatnej opieki. Posiada zdolność nawiązywania kontaktu z pacjentem trudnym czy niewspółpracującym. Dodatkowo ma wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego stylu życia, co czyni go gotowym do inicjowania akcji społecznych na rzecz zdrowia oraz aktywnego uczestnictwa w projektach prozdrowotnych. Jest również zdolny do efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu medycznego, umiejętnie komunikując się zarówno z przełożonymi, jak i kolegami z pracy, co zapewnia płynny przepływ informacji. Wreszcie, jego umiejętność pracy z pacjentem trudnym oraz niewspółpracującym, wsparta wiedzą o chorobach przewlekłych, pozwala mu skutecznie prowadzić działania profilaktyczne.

Co po studiach licencjackich Pielęgniartwo?

Możliwość rozpoczęcia kariery w branży medycznej jest jednym z głównych kierunków dla absolwentów pielęgniarstwa I stopnia. Posiadając dyplom licencjata w tym obszarze, otwierasz drzwi do wielu możliwości zatrudnienia. Istnieje jednak pewien proces formalny, który musisz przejść, aby pełnić rolę pielęgniarki. Wymagane jest stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez odpowiednią Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, a także wpis do rejestru pielęgniarek, który umożliwia Ci samodzielną pracę.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie i ile będziesz zarabiać po Pielęgniastwie I stopnia?

Twój dyplom otwiera drzwi do wielu miejsc pracy, takich jak:

 • Szpitale — na oddziałach, w izbach przyjęć czy chirurgii, zapewniając kompleksową opiekę pacjentom.
 • Poradnie rejonowe i specjalistyczne — diagnozując i udzielając wsparcia pacjentom w codziennych troskach zdrowotnych.
 • Hospicja — świadcząc wsparcie medyczne i emocjonalne osobom w końcowych stadiach choroby.
 • Domy opieki— zapewniając opiekę pielęgniarską nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Pielęgniarki z dyplomem licencjata mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 5 965,38 zł brutto. Natomiast pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem magisterskim i specjalizacją otrzymują 8 186,53 zł brutto. Pamiętaj jednak, że miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł może być wyższe, z uwagi na dodatkowe premie, czy dyżury.

Pielęgniarki stanowią ważny filar opieki zdrowotnej, a ich rola w społeczeństwie jest nieoceniona. Współcześnie procent absolwentów pielęgniarstwa jest wskaźnikiem imponującym, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym kierunkiem. Dodatkowo względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów pielęgniarstwa jest niski, co podkreśla ich dobrą pozycję na rynku pracy. Czas między otrzymaniem dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy jest zwykle krótki.

Cieszący się rosnącym zainteresowaniem zawód pielęgniarki wiąże się również z atrakcyjnymi zarobkami. Względny wskaźnik zarobków absolwentów w miarę ich doświadczenia i specjalizacji często rośnie, co jest kolejnym motywującym aspektem.

Zakres obowiązków pielęgniarki pierwszego stopnia

Zakres obowiązków pielęgniarki pierwszego stopnia jest niezwykle obszerny i obejmuje zadania związane z opieką zdrowotną. W roli licencjonowanego/a pielęgniarza/pielęgniarki będziesz pełnić kluczową rolę w zapobieganiu powikłaniom chorób, udzielaniu poradnictwa w kwestiach zdrowotnych dla pacjentów i ich rodzin oraz w rozpoznawaniu potrzeb życiowych pacjenta, mając na uwadze uniknięcie potencjalnej izolacji społecznej.

Twoje kompetencje obejmować będą udzielanie w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, prowadzenie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, wykonanie iniekcji, inhalacji, a także umiejętność zakładania cewników. W swojej praktyce będziesz działać w zgodzie z procedurami, starając się dostarczyć profesjonalną opiekę pacjentom, w tym również w kontekście osób z problemami alergicznymi oraz dermatologicznymi. W pełnieniu obowiązków pielęgniarki możesz także spotkać się z sytuacjami związanymi z okresem śmierci klinicznej pacjenta, co wymaga szczególnego podejścia i wiedzy.

Ważne jest również wspieranie rodzin pacjentów w opiece nad nimi, szczególnie w przypadkach pacjentów z zaburzeniami zdrowotnymi. Możesz nawet udzielać wsparcia również w odniesieniu do noworodka. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów licencjackich pozwolą Ci realizować świadczenia zdrowotne, włączając w to także obszar promocji zdrowia. Istotnym elementem Twojej praktyki będzie również wypisywanie recept na kontynuację leczenia zleconego wcześniej przez lekarza. Dzięki temu możesz pomagać pacjentom w uzyskiwaniu niezbędnych leków, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, gdzie dawki i rodzaj leków są już wcześniej ustalone.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Kwidzynie?

 • Renomowana wyższa szkoła z wysokimi standardami nauczania — Powiślańska Szkoła Wyższa jest uczelnią jedną z najstarszych niepublicznych w województwie pomorskim, posiadającą liczne akredytacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. To gwarantuje komfortowe warunki nauki i możliwości rozwoju dla studentów.
 • Nacisk na praktyczny aspekt kształcenia — uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności, co pozwala studentom zdobywać realne doświadczenie i przygotowuje ich do wyzwań zawodowych. PSW jako jedyna uczelnia prywatna w województwie pomorskim posiad swoje własne Centrum Symulacji Medycznych.
 • Możliwość zdobywania doświadczenia podczas praktyk zawodowych — studenci mają okazję odbywać praktyki zawodowe w starannie wybranych placówkach medycznych, co pomaga im lepiej zrozumieć praktyczne aspekty zawodu pielęgniarki.
 • Bogata oferta kierunków i specjalizacji — uczelnia oferuje różnorodne kierunki studiów. Od 2021 roku dostępne są studia pielęgniarstwa w Gdańsku, Toruniu oraz Kościerzynie co daje studentom elastyczność i wybór optymalnego miejsca nauki.
 • Międzynarodowa współpraca — uczelnia współpracuje z wieloma krajami, co umożliwia studentom zdobycie wiedzy i perspektyw z różnych kultur. Program Double Diploma daje szansę na równoczesne zdobycie dwóch dyplomów z partnerującymi uczelniami zagranicznymi. Studenci uczestniczą także w realizacji projektów europejskich przez PSW.
 • Powiślańska Szkoła Wyższa- jedyna uczelnia prywatna w województwie pomorskim kształcąca na kierunku Nursing- English Division w Gdańsku i Toruniu
 • Znalezienie pracy w zawodzie — dzięki solidnemu wykształceniu teoretycznemu i praktycznemu, absolwenci mają dobrą perspektywę znalezienia pracy już w pierwszym roku po dyplomie w różnych placówkach medycznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 • Osiągnięcia i wyróżnienia — Powiślańska Szkoła Wyższa może poszczycić się licznymi wyróżnieniami i nagrodami, co stanowi dodatkową gwarancję jakości kształcenia.
  Decydując się na studiowanie pielęgniarstwa w Kwidzynie, wybierasz szkołę z bogatą tradycją, solidnym programem nauczania i praktycznym podejściem do kształcenia, co może znacząco przyczynić się do Twojego sukcesu zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku Pielęgniarstwo w Kwidzynie

Aby rozpocząć studia na kierunku pielęgniarskim w Kwidzynie, niezbędne jest posiadanie wykształcenia średniego- matury. Nie ma natomiast dodatkowych wymogów odnośnie do konkretnych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, dzięki czemu możesz zdecydować się na podjęcie nauki bez względu na wcześniej wybrany profil edukacji. PSW nie wyznacza również minimalnego progu punktowego. Nie ma żadnych dodatkowych kryteriów ani egzaminów, co sprawia, że udział w procesie rekrutacji na studia jest prosty, szybki i pozbawiony stresu.

Jedynym wymogiem formalnym jest złożenie kompletu dokumentów wymaganych w danej filii uczelni. Cały proces odbywa się online, poprzez platformę rekrutacyjną uczelni. W tym celu będziesz musiał zarejestrować się, wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać wymagane dokumenty w formie elektronicznej. Jeśli nie posiadasz sprzętu komputerowego niezbędnego do tego procesu, nie musisz się martwić.

Jeśli chcesz studiować pielęgniarstwo na PSW, poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które będą niezbędne podczas rekrutacji:

 • Kwestionariusz Osobowy
 • Oświadczenie o Ubezpieczeniu Zdrowotnym
 • Świadectwo Dojrzałości
 • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej — zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, o wymiarach 236×295 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Zaświadczenie lekarskie — konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie stawia na przejrzystość i ułatwienie procesu rekrutacji, dlatego możesz być pewien/a, że cały proces aplikacji zostanie przeprowadzony w sposób profesjonalny, a wszelkie niezbędne informacje będą dostępne na oficjalnej stronie uczelni.

Przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo w Kwidzynie otwiera przed Tobą drzwi do zdobycia wiedzy medycznej i przygotowania się do kształtowania zawodu pielęgniarki. To szansa na rozwijanie kompetencji i umiejętności, które będą kluczowe w Twojej przyszłej karierze zawodowej.

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: