WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
 • od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
 • organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
 • możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.
 • Program zgodny ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

  Pielęgniarstwo to jeden z kierunków studiów licencjackich w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, Gdańsku, Toruniu i Kościerzynie.

  W zależności od profilu ukończonej szkoły średniej, przewiduje się od 2 do 3 semestrów nauki.

  W ramach studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo organizowane jest kształcenie praktyczn, czyli praktyki zawodowe, na poczet których można też zaliczyć udokumentowany staż zawodowy.

  Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej uzyskuje tytuł licencjata oraz kompleksowe przygotowanie do wykonywania pracy w zawodzie.

  Ma rzetelną wiedzę związaną z profilaktyką zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielania podstawowej opieki zdrowotnej osobom chorym i niepełnosprawnym oraz udzielenie fachowej pomocy doraźnej w nagłych przypadkach.

  Dzięki ukończeniu studiów otworzą się przed nim nowe możliwości zatrudnienia na stanowiskach medycznych, na których wymagane jest wyższe wykształcenie zawodowe. To oczywiście oznacza także dalszy rozwój i lepsze warunki finansowe.

  Sylwetka absolwenta studiów pomostowych

  Po ukończeniu studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo absolwent będzie miał wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i pielęgniarskich. Dzięki temu będzie mógł pomagać pojedynczym osobom, rodzinom czy większym grupom osób w osiągnięciu przez nich pełni możliwości fizycznych i społecznych w swoim środowisku, czyli miejscu zamieszkania, pracy lub nauki. Ponadto będzie przygotowany do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną czy grupą osób, w zgodzie z zasadami etyki i holistycznego postrzegania człowieka. Będzie też mógł inicjować i wspierać społeczne działania na rzecz zdrowia. Absolwent pomostowych studiów pielęgniarskich może podjąć zatrudnienie w szpitalu, przychodni, sanatorium, hospicjum, domu pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, a także przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki długoterminowej. Oprócz tego w ramach zawodu pielęgniarskiego absolwent będzie przygotowany do świadczenia opieki zdrowotnej i zarządzania nią poprzez:
  • określenie zapotrzebowania na profesjonalną opiekę zdrowotną oraz jej charakter,
  • ułatwienie odbiorcy usług wejście w rolę pacjenta,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesów pielęgnowania oraz priorytetów tejże opieki,
  • dobieranie odpowiednich technik działań dopasowanych do stanu zdrowia pacjenta, poziomu jego samodzielności oraz warunków i miejsca realizacji opieki; obejmuje także pomoc pacjentowi w utrzymaniu zdrowia i rozwiązywania problemów wynikających z jego reakcji na przyjętą formę diagnozowania, leczenia czy rehabilitacji,
  • branie udziału w stworzeniu jak najlepszych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych u pacjenta,
  • pomoc w wykonywaniu przez pacjenta lub wyręczając go z czynności życia codziennego wpływających na komfort i satysfakcję w sferze biologicznej, psychicznej oraz społecznej,
  • przygotowanie osoby z najbliższego otoczenia pacjenta do wykonywania działań mających na celu podtrzymywanie i zabezpieczanie funkcji życiowych oraz komfortu życia codziennego, a także promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zaleconej metody terapii lub rehabilitacji,
  • komunikację z osobami powierzonymi opiece oraz zespołem terapeutycznym,
  • pomaganie pacjentowi uzyskać dostęp do informacji dotyczących jego osoby, takich jak stan zdrowia czy planowanie działania pielęgniarskie,
  • przygotowywanie pacjenta do samoopieki i współpracy w procesie pielęgnacyjnym,
  • zachęcanie i motywowanie osób niepełnosprawnych do rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,
  • uczestniczenie w opiece terminalnej oraz zadbanie o warunku do godnego umierania,
  • konsultowanie z zespołem terapeutycznym wniosków i spostrzeżeń na temat pacjentów,
  • dopasowywanie działań terapeutycznych z innymi działaniami leczniczymi i rehabilitacyjnymi,
  • wykorzystywanie standardów pracy pielęgniarki w świadczeniu opieki,
  • zachowanie tajemnicy lekarskiej,
  • zachowanie etyki pracy,
  • udzielanie profesjonalnej pomocy doraźnej w stanach zagrożenia życia, zgodnie z kolejnością postępowania i jej specyfiką,
  • uwzględnianie i szanowanie tradycji zwyczajowych pacjenta wynikających z jego pochodzenia, przynależności do określonego narodu, grupy etnicznej, kręgu kulturowego czy religii,
  • pomaganie pacjentowi w kształtowaniu poczucia wolności wyboru, współdecydowania, wartości przydatności i ciągłego rozwoju oraz bycia istotnym członkiem rodziny i społeczeństwa,
  • przestrzeganie przepisów ppoż,, bhp i ekologicznych podczas organizowania bezpiecznego środowiska pracy własnej, współpracowników oraz personelu pomocniczego,
  • prowadzenie dokumentacji opieki pielęgnacyjnej i wykorzystywanie jej do oceny świadczonej opieki,
  • wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z toku pracy (np. posługiwanie się komputerem).
  Ponadto absolwent może brać udział w promocji i edukacji zdrowotnej poprzez:
  • współpracę z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz zdrowia poszczególnych osób lub grup społecznych,
  • współpracę z pacjentami, ich rodzinami, środowiskiem oraz grupami wsparcia działającymi na rzecz promocji zdrowia,
  • propagowanie zachowań prozdrowotnych i motywowanie do zdrowego stylu życia,
  • uczestniczenie w tworzeniu usług oraz odpowiednich warunków do realizowania zachowań prozdrowotnych,
  • doradztwo w sprawach zdrowego stylu życia,
  •  uczestniczenie w kampaniach zdrowotnych,
  • budowanie u pacjentów odpowiedzialności za własny stan zdrowia,
  • dobieranie i stosowanie odpowiednich form motywowania pacjenta do dbania o zdrowie w odniesieniu do siebie samego, jak i najbliższego otoczenia,
  • oddziaływanie psychopedagogiczne w zakresie wykonywania zadań zawodowych w sposób zgodny z etyką zawodową pracowników ochrony zdrowia,
  • prawidłową ocenę postawy pacjenta wobec własnego stanu zdrowia, a także ludzi i instytucji sprawujących nad nim opiekę,
  • naukę pacjenta nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, pomimo jego ograniczeń zdrowotnych,
  • rozpoznawanie zagrożeń i umiejętność ich zapobiegania,
  • współpracę z osobami i instytucjami prowadzącymi programy profilaktyczne chorób uznawanych za problem społeczny,
  • współpracę z pacjentem i jego rodziną w zakresie ograniczenia i zapobiegania wystąpienia choroby lub powikłań,
  • uświadamianie pacjenta o konieczności stawiania się na regularne badania profilaktyczne i bilansowanie zdrowia,
  • zapoznanie pacjenta z zagrożeniami, przygotowanie go do samoobserwacji i prawidłowego reagowania w sytuacji zagrażającej życiu lub wystąpienia powikłań w procesie leczenia,
  • stosowanie działań zapobiegających powstawaniu powikłań w wyniku preferowanego przez pacjenta stylu życia,
  • podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej w lokalnej społeczności.
  Absolwent jest także przygotowany do działań w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej poprzez:
  • współpracę w uzyskaniu przez pacjenta niezależności i umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej w wyniku urazu, pogorszenia stanu zdrowia czy z przyczyn rozwojowych,
  • udzielenie pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej m. in. w sytuacji utraty przytomności, nagłego zatrzymania krążenia, krwawienia i krwotoku, tonięcia, ulicznego porodu itp.,
  • współpracę z zespołem terapeutycznym w procesie diagnozowania i terapii,
  • wykonywanie działań i zabiegów objętych planem terapeutycznym ułożonym przez zespół terapeutyczny,
  • unikanie urazów jatrogennych i zdolność do prawidłowej oceny własnych działań,
  • nawiązywanie z pacjentem relacji pozwalającej tonizować jego emocje i reagować na sygnały werbalne i niewerbalne świadczące o problemach biopsychospołecznych,
  • posługiwanie się obserwacją i rozmową psychologiczną podczas zbierania wywiadu o pacjencie,
  • kierowanie się zasadami etyki ogólnoludzkiej i etyki zawodowej w pielęgniarstwie,
  • działania na rzecz humanizacji stosunków społecznych w procesie terapeutycznym,
  • indywidualne, holistyczne podejście do pacjenta w oparciu o jego środowisko, w zdrowiu, w zagrożeniu zdrowia, w chorobie, niepełnosprawności i umieraniu,
  • wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne ustalone z zespołem terapeutycznym,
  • wskazywanie celów, środków i warunków realizacji rehabilitacji,
  • włączenie rodziny pacjenta do procesu rehabilitacji, nauczenie jej działań rehabilitacyjnych,
  • łagodzenie negatywnych odczuć pacjenta, w tym stresu, strachu czy bólu związanego z nieprzyjemnymi zabiegami,
  • rozwijanie motywacji i wytrwałości do samodzielnego życia u pacjenta z trwałą lub czasową utratą zdrowia.
  Studia pomostowe przygotowują pielęgniarza lub pielęgniarkę do dalszego rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa poprzez:
  • analizowanie i wykorzystywanie w pracy własnych doświadczeń zawodowych,
  • praktyczne wykorzystywanie własnych i innych badań naukowych,
  • korzystanie z fachowej literatury medycznej i innych godnych zaufania źródeł informacji,
  • ocenę wyników pracy i umiejętność wprowadzenia niezbędnych zmian do planu działania czy stosowanych technik,
  • orientowanie się w perspektywach rozwoju zawodowego,
  • uczestniczenie w procesie kształcenia adeptów do zawodu,
  • uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  • dostrzeganie związku między poziomem wiedzy i umiejętnościami a jakością pracy,
  • posługiwanie się profesjonalnym nazewnictwem medycznym,
  • znajomość istotny pielęgniarstwa i pielęgnowania, w tym wybranych jego teorii,
  • znajomość ról i funkcji pełnionych przez pielęgniarki,
  • stosowanie procesu pielęgnowania jako podstawowej metody organizacji pracy, realizowanego w oparciu o wybraną teorię pielęgnowania i model organizacji opieki,
  • rozumienie i wykorzystywanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, umiejętność łączenia nowych wiadomości z tym, co już wie i korzystanie z nich do rozwiązywania problemów natury zdrowotnej i zawodowej,
  • wykorzystywanie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, by lepiej poznać naturę człowieka i jego środowiska,
  • wykazywanie wpływu zmieniających się potrzeb i warunków zdrowotnych społeczeństwa na rozwój zawodów medycznych,
  • posługiwanie się zasobem wiedzy do samodzielnego określania stopnia zagrożenia zdrowia pacjenta,
  • gromadzenie i analizowanie danych o pacjencie, niezbędnych do oceny stanu zdrowia oraz planowania, realizowania i oceny opieki zdrowotnej,
  • dokumentowanie swoich działań, by wykorzystać je do oceny tych działań, podnoszenia ich jakości i prowadzenia badań naukowych.

  Kompetencje po studiach pomostowych

   Studenci studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo mogą uzyskać uzupełnienie kompetencji, które już mają jako dyplomowani pielęgniarze i pielęgniarki. Mają też możliwość uzyskać tytuł licencjata, co otwiera im drogę do dalszego rozwoju zawodowego.

   Do praktycznych umiejętności, jakie w trakcie studiów zdobędą studenci, zaliczamy:

  • wykonywanie i dokumentowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych, takich jak ciśnienie tętnicze krwi, tętno, oddechy, temperatura ciała itd.,
  • pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, takich jak krew, mocz, kał, treść żołądka i dwunastnicy oraz inne wydzieliny, ich oznaczanie i transportowanie,
  • pomoc przy wykonywaniu wlewów, wziernikowań i nakłuć jam ciała oraz badań radiologicznych,
  • wykonywanie prób podskórnych, testów na poziom glukozy we krwi,
  • podawanie leków przez przewód pokarmowy (doustnie, doodbytniczo), przez układ oddechowy, do jam ciała, dotkankowo (podskórnie, dożylnie, domięśniowo) i na skórę,
  • stosowanie zasad żywienia pacjenta zgodnie z obowiązującymi zasadami uwzględniającymi jego stan zdrowia, zalecenia dietetyczne, upodobania żywieniowe oraz sytuację życiową,
  • wykonywanie działań i zabiegów wynikających z ustalonej metody terapii.
  • Studia pomostowe a zwykły licencjat - co wybrać?

   Pielęgniarstwo pomostowe to rodzaj studiów uzupełniających, które są skierowane do osób już pracujących w charakterze pielęgniarki lub pielęgniarza, lecz mających tylko wykształcenie średnie zawodowe.

   Podjęcie studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo pozwala na poszerzenie swoich kompetencji w przypadku dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz uzyskanie tytułu licencjata w przypadku osób mających średnie wykształcenie.

   Studia w trybie pomostowym to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto posiada prawo do wykonywania zawodu pielęgniarza w zakładach opieki zdrowotnej, ale chce podnieść swoje kwalifikacje oraz uzyskać wyższe wykształcenie i w ten sposób podnieść swoją wartość zawodową na rynku pracy.

   Zwykłe studia licencjackie, czyli I stopnia trwają sześć semestrów, czyli 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Po nich można rozpocząć studia II stopnia, czyli magisterskie.

   Dyplom licencjata daje szansę na podjęcie pracy w zawodzie komuś, kto dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową. Ponadto osoba, która ukończyła studia licencjackie, może kontynuować naukę na innej uczelni i innym kierunku.

   Studia pomostowe uwzględniają dorobek zawodowy z przeszłości i pozwalają zaliczyć do zajęć praktycznych pracę zawodową podjętą i wykonywaną przed oraz w trakcie studiów.

   W ten sposób dyplomowane pielęgniarki i położne mogą zdobyć wyższe wykształcenie, jednocześnie bazując na już zdobytej wiedzy. Mogą więc rozwijać się w swoim tempie, podczas gdy zwykły licencjat obliguje je do rozpoczęcia nauki niejako "od zera".

   Terminy rekrutacji na Powiślańskiej Szkole Wyższej Naukę na Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każdy, kto ma wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem maturalnym/dojrzałości.

   Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia do 30 września. W Powiślańskiej Szkole Wyższej prowadzi się rekrutację internetową za pomocą systemu obsługi Wirtualny Dziekanat.

   Wymagania podczas rekrutacji na Powiślańską Szkołę Wyższą

   Przy zapisach na studia pomostowe niezbędne są następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • świadectwo dojrzałości,
  • zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej,
  • umowa wraz z załącznikiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
  • dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej,
  • kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie - zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy i ukończone doskonalenie zawodowe - zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny).
  • Kandydat na studia korzystający z tej rekrutacji on-line otrzyma indywidualne konto, a na swoim profilu musi umieścić komplet wymaganych dokumentów. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie tych dokumentów w terminie 7 dni od założenia konta. O przyjęcia na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   Informacja o przyjęciu na studia zostaje wysłana do kandydata drogą elektroniczną oraz w formie decyzji udostępnionej w systemie obsługi studenta - Wirtualnym Dziekanacie. W przypadku odmowy kandydat może odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

  Sprawdź:
  Praktyczny wizerunek kształcenia
  Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

  dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

  Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

  dr Marzena Barton, prof. PSW


  Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

  dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

  Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

  Marzena Mrozek Wizerunek

  mgr Marzena Mrozek

  Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

  Marzena_Olszewska

  mgr Marzena Olszewska – Fryc

  Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  mgr_Piotr_Janiewicz

  mgr Piotr Janiewicz

  Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

  Suchoparski

  mgr Marcin Suchoparski

  Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

  Dostęp do WBN oraz EBSCO
  Partnerzy strategiczni kierunku: