projekt 4

PSW realizować będzie projekt „Zintegrowana Szkoła Wyższa”

Powiślańska Szkoła Wyższa zakończyła z sukcesem negocjacje projektowe z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Zintegrowana Szkoła Wyższa” na kwotę 1 853 498,40 zł. 

projekt 4

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia oraz poprawa jakości zarządzania Powiślańską Szkołą Wyższą (PSW) w okresie 01.04.2019 – 30.12.2022, poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Uczelni w obszarze programów stażowych, podnoszenia kompetencji studentów/tek; informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią modyfikujących model zarządzania procesem kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PSW w Kwidzynie.

 

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:
-podnoszenia kompetencji: 
-programów stażowych: 
-zarządzania w instytucji szkolnictwa wyższego:


Działania projektowe adresowane są do:
● 54 studentów (S) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
● 116 S Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne,
którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.
● 16 pracowników kadry dydaktycznej,
● 12 pracowników kadry zarządzającej.

W trakcie projektu zrealizowany zostanie cykl szkoleń dla studentów kierunku Ekonomia z zakresu podnoszenia:
● umiejętności interpersonalnych
1. Komunikacja interpersonalna. Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców.
● kompetencji osobistych, zawodowych i analitycznych w zakresie rozwiązywania
sytuacji problemowych.

1. Trening kreatywności.
2. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
3. Efektywna organizacja pracy.
4. Wiedza – praktyczne wykorzystanie.
5. RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
6. Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych.
7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II.
8. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej.
9. Ekspert w doborze produktów finansowych.
10. OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYCENA SPÓŁEK.
11. Akademia Rekrutacji – szkolenie dedykowane studentom specjalności HR
12. Jak tworzyć treści w HR.
13. Biznes plan – element planowania strategicznego.
14. Kurs angielskiego biznesowego.

● umiejętności informatycznych
1. Microsoft Excel 2010 kurs zaawansowany.
2. Analiza danych dla analityków Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja.
3. Analiza finansowa w Microsoft Excel – dla księgowości.
4. VBA w MS Excel.

Działaniem uzupełniającym szkolenia będą interdyscyplinarne zajęcia praktyczne oraz zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służące lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy mających na celu zwalidowanie zdobytych kompetencji w praktyce, w tym:
● Wizyty studyjne w firmach i instytucjach branżowych (8 wizyt)
● Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami :
Warsztaty kreatywnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów w sektorze finansowym oraz pokrewnych.
● Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami w formie projektowej (w tym w ramach zespołów projektowych);
1. Akademia Ubezpieczeń.
2. Zarządzanie magazynem.

W projekcie zrealizowany zostanie cykl szkoleń z zakresu podnoszenia:
● Umiejętności interpersonalnych – kursy i szkolenia dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1. Komunikacja interpersonalna. Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców.
2. Łączność i komunikacja w ratownictwie.
3. Zarządzanie kryzysowe – komunikacja kryzysowa.
4. Psychologia w ratownictwie.
● Kompetencji osobistych i zawodowych:
1. Efektywna organizacja pracy.
2. Transport pacjenta urazowego w trudnym terenie.
3. Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach.
● Kompetencji językowych
1. Język angielski poziom Medical English 80 osób (112 h)
Dodatkowe zajęcia praktyczne
● Warsztaty TRIAGE i Rescue Task Force (RTF): organizowane wspólnie z przedstawicielami ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, grupami ratownictwa specjalistycznego, pracownikami SOR.
● Komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym.
● Wizyty studyjne dla studentów Ratownictwa w oddziałach GOPR/TOPR/WOPR.

● Programy stażowe dla studentów kierunku Ekonomia – Programem stażowym objętych zostanie 24 studentów Wydziału w wymiarze 240 godzin stażowych/na studenta, w tym minimum 20 godzin stażu w tygodniu. Płatne 2 miesięczne staże realizowane będą u Pracodawców zgodnie z Programem Stażu i pod opieką Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu.

W ramach szkoleń kadry akademickiej i administracyjnej uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych w wersji papierowej/elektronicznej. Zakres tematyczny:
umiejętności interpersonalne/komunikacyjne
● Efektywna komunikacja
● Komunikacja międzykulturowa uczelni
umiejętności zarządcze
● Efektywna organizacja pracy 
● Doskonalenia procesu zarządzania w oparciu o metodologię MBTI 
● Zarządzanie finansami 
● Promocja i budowanie wizerunku uczelni. Skuteczny E-Marketing 
● Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych 
● Internacjonalizacja w szkole wyższej 
● Praktyczne aspekty stosowania RODO w szkołach wyższych 
● STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZASADY TWORZENIA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA
umiejętności informatyczne
● Obsługa systemów MS Office

W ramach zadania planowane jest także wdrożenie systemu informatycznego, który wspierać będzie działanie PSW w Kwidzynie w sposób całościowy-zintegrowany, zapewniając tym samym automatyzację procesów, zbieranie informacji i prognozowanie na podstawie dostępnych danych.
W ramach zadania planowany jest zakup licencji, dostawa i instalacja fabrycznie nowego oprogramowania na następujące moduły:

● ARCHIWUM
● STYPENDIA
● WNIOSKI STYPENDIALNE
● ANALIZY
● BIURO KARIER
● KIOSK INFORMACYJNY
● LEGITYMACJE
● OBSŁUGA DOKUMENTÓW
● SERWIS SMS/MAIL
● BIBLIOTEKA