REGULAMIN
OŚRODKA SZKOLENIOWEGO
TOWARZYSTWA EDUKACJI EKONOMICZNEJ I EKOLOGICZNEJ SP. Z O.O.

§ 1

Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Ekonomicznej Sp. z o.o.

§ 2

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego i podbitego pieczątką firmową zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl, pisemnej lub faxem. (55 )261 31 39 oraz dokonanie płatności.

§ 3

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalny skład grupy pozwalający na odbycie szkolenia wynosi 8 os. (w uzasadnionych przypadkach ilość osób może być mniejsza).

§ 4

Po otrzymaniu podpisanego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego otrzymania.

§ 5

Po otrzymaniu wpłaty otrzymują Państwo potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa.

§ 6

Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imiennego certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, cateringu; cena podstawowa szkolenia nie uwzględnia kosztu noclegu, parkingu (jest to koszt dodatkowy, wybierany opcjonalnie, zgodnie z podaną w ofercie ceną).

§ 7

Opłata za udział w szkoleniu nastąpi na 5 dni przed jego realizacji na podstawie FV wystawionej przez Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej Sp. z o.o z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn w przypadku szkoleń otwartych i indywidualnych po szkoleniu, w terminie 14 dni od realizacji szkolenia (istnieje możliwość wydłużenia terminu w trybie indywidualnych ustaleń w przypadku szkoleń zamkniętych).

§ 8

W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.

§ 9

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Ekonomicznej Sp. z o.o. zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.

§ 10

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.

§ 11

Nieodwołanie zgłoszenia oraz brak uczestnictwa w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 12

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Ekonomicznej Sp. z o.o. i przetwarzania ich na potrzeby tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.

§ 13

Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia powiślańską Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Ekonomicznej Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.

§ 14

Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Ekonomicznej Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie firmy w trakcie i po zakończonym kursie.