REGULAMIN CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

§ 1

1. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem.

2. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

§ 2

1. Nauka odbywa się w grupach 8 osobowych lub w grupach niestandardowych 4-10 osobowych. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.

2. W przypadku uformowania się grupy 4 osobowej obowiązuje wyższa, zgodna z aktualnym cennikiem stawka za jednostkę lekcyjną.

3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 8, szkoła ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:

a) zmniejszyć ilość godzin

b) zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną

c) zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie

d) rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia

§ 3

1. Podstawą do rozliczeń za kurs jest stawka godz. obowiązująca przez cały rok szkolny/akademicki (wliczając ferie zimowe, dni ustawowo wolne od pracy i inne wynikające z kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2. Wysokość opłaty za kurs dla każdej grupy uzależniona jest od poziomu zaawansowania.

3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN

4. Termin zakończenia zajęć jest równoznaczny z zakończeniem roku szkolnego/ akademickiego.

5. Opłatę za kurs uczestnik może wnieść w dogodnej dla siebie formie:

a) opłata uregulowana przelewem bankowym na konto szkoły

b) możliwość uzyskania zniżek (szczegóły w cenniku)

c) system opłat ratalnych oraz jednorazowych

6. Rabaty sumują się do wysokości 20%.

7. Opłaty miesięczne za kurs uczestnik zobowiązany jest uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.

8. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik.

9. W przypadku płatności za cały tok nauki z góry słuchacz otrzymuje bezpłatny podręcznik.9. W przypadku płatności za cały tok nauki z góry słuchacz otrzymuje bezpłatny podręcznik.

10. W odniesieniu do płatności ratalnej w cenę kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne. Słuchacz może nabyć je w sekretariacie placówki z odpowiednim rabatem.

11. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobiera się odsetki ustawowe.

§ 4

1. Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od jego rozpoczęcia.

2. Szkoła nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w kursie w trakcie roku szkolnego/akademickiego.

3. W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu dopuszcza się możliwość zwrotu należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.

4. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach placówka umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości.

§ 5

1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu semestralnego i rocznego decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć.

3. Na zakończenie każdego semestru uczestnicy otrzymują szczegółowy raport o swoich postępach w nauce języka i frekwencji na zajęciach.

§ 6

1. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe.

2. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności osoby niepełnoletniej na zajęciach, Centrum Języków Obcych ma obowiązek powiadomić o tym rodziców/ opiekunów prawnych.

3. Szkoła zapewnia opiekę nad osobami niepełnoletnimi na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarła ona na zajęcia bez wiedzy rodziców/ opiekunów prawnych

5. Władze Centrum Języków Obcych ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przenoszenia słuchaczy z grupy do grupy, a w przypadkach szczególnych do skreślenia z listy słuchaczy. W nadmienionym przypadku nie przysługuje słuchaczowi zwrot żadnej części opłaty za kurs.

6. Przypadki przeniesienia z grupy do grupy, o którym mowa w punkcie 5, obejmują następujące sytuacje:

a) tempo przyswajania wiadomości przez słuchacza wyraźnie różni się od tempa pozostałych słuchaczy w grupie,

b) liczba słuchaczy w danej grupie jest mniejsza niż 8 osób.

7. Przypadki skreślenia z listy słuchaczy, obejmuje następujące sytuacje:

a) słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektora, jak i do innych słuchaczy,

b) słuchacz znacząco zalega z opłatą .

8. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione

Termin odrobienia zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.