stypy info

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił plan dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił plan dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów.  Powiślańska Szkoła Wyższa otrzyma z budżetu na rok 2018 kwotę dotacji w wysokości 495,5 tys. złotych.

stypy infoPlan dotacji na rok 2018 wynosi 1.692.504,00 zł. Kwotę tą rozdysponowano pomiędzy 56 jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie oaz 330 uczelni z tego:

– 93 uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

– 5 uczelni wojskowych – w zakresie pomocy materialnej dla osób cywilnych.

– 10 uczelni prowadzonych przez kościoły, w tym 6 finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów,

– 222 uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Przyszyszłoroczne wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów PSW będzie wypłacane w formie stypendiów socjalnych i stypendiów Rektora, a także stypendiów dla sportowców. W związku z tym będziemy starać się  pomóc naszym studentom w każdej sytuacji.