SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – informacje dla pielęgniarek/pielęgniarzy; położnych/położników oraz ratowniczek/ratowników medycznych ‼️

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
a) postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego
b) składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
a) dostęp do Internetu,
b) adres e-mail,
c) zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
d) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

SMK – obowiązek rejestracji

Nie założenie konta i brak złożenia wniosku przez system SMK skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w wybranej formie kształcenia / egzaminowania.

WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TĄ KWESTIĄ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ ‼️?‼️

https://smk.ezdrowie.gov.pl