mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich…

Szanowni Studenci i Pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, jako społeczności akademickiej Uczelnia powołała zespół, odpowiedzialny za oszacowanie i monitorowanie ryzyk związanych z funkcjonowaniem uczelni w okresie epidemii COVID-19, reagowanie na ich wystąpienie oraz przeciwdziałanie im‼️

Kluczowym celem naszego zespołu było w pierwszym etapie stworzenie procedur dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie epidemii, zapewnienie ciągłości działania w obliczu zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Przed rozpoczęciem powrotu do zajęć dydaktycznych (05.06.2020r.) zespół oszacował ryzyka, które mogą wystąpić na terenie uczelni w związku z epidemią COVID-19, stworzył procedury wewnętrzne i określił działania podejmowane w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanej, związanej z funkcjonowaniem uczelni w okresie epidemii, a także określił zasady przeciwdziałania zagrożeniom i procedurę raportowania zdarzeń ‼ (proszę śledzić naszą stronę internetową oraz ogłoszenia na Wirtualnym Dziekanacie

Zespół powołany został na czas nieokreślony i będzie kontynuować funkcjonowanie przynajmniej przez rok po zakończeniu epidemii w celu monitorowania jej niekorzystnych następstw w funkcjonowaniu uczelni oraz podjęciu działań w przypadku nawrotu epidemii.

Istotnym zadaniem zespołu jest opracowanie zasad stałego monitorowania funkcjonowania uczelni w tym: prowadzenia kształcenia (z uwzględnieniem kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), realizacji projektów europejskich, w tym projektów mobilnościowych i funkcjonowania administracji.

Zespół składa się z osób odpowiedzialnych za:

1)         działalność dydaktyczną uczelni (Rektor, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich),

2)         działalność organizacyjno-administracyjną uczelni (Kanclerz, Kwestor, Radca prawny Uczelni),

3)         komunikację (Prorektor ds. rozwoju i współpracy, Kierownik działu promocji i rekrutacji),

4)         organizację życia studenckiego na obszarze uczelni (Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Przewodniczący samorządu studenckiego),

5)         infrastrukturę techniczną, logistykę i aparaturę (Kanclerz, Informatyk),

6)         bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP-owiec).

W kolejnych etapach działalności zespołu interwencyjnego realizowana będzie cykliczna analiza ryzyk, aktualizacja procedur wewnętrznych i ich dostosowywanie do obowiązujących przepisów krajowych oraz bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.

Bezpieczeństwo Uczelni, w tym przede wszystkim naszej społeczności akademickiej jest naszym priorytetem‼