pt. “Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej”

W dniu wczorajszym odbył się pierwszy etap szkolenia pt. “Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej” w ramach realizacji projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. W ramach szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zasady prowadzenia zajęć symulacyjnych i tworzenia scenariuszy symulacyjnych obejmujących dostosowanie treści nauczania i programu kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia. Był to wstęp do nauki dostosowywania treści nauczania i programów kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia z zasadami przygotowywania i prowadzenia zajęć symulacji medycznej w przedmiotach realizowanych w uczelni.??