Wsparcie projektu przez cztery lata opiewa na kwotę 40 mln złotych. W szkoleniach weźmie udział ponad 75 tysięcy nauczycieli

W dniu 26.08.2019 r. Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr Beata Pawłowska uczestniczyła w szkoleniu Lekcja: Enter. To największy projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Wsparcie przez cztery lata opiewa na kwotę 40 mln złotych. W szkoleniach weźmie udział ponad 75 tysięcy nauczycieli. Projektodawca wyłoni około 100 grantobiorców, którzy mogą otrzymać grant do 450 tys. złotych.

Projektem zajmują się Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa. O grant mogą ubiegać się placówki doskonalenia nauczycieli, NGO oraz uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli.

W projekcie przewiduje się trzy nabory.  Pierwszy Konkurs zostanie ogłoszony 3 września 2019 i zakończy się 30 września 2019.

Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Priorytetowym narzędziem, który będzie wykorzystywany w projekcie będzie smartfon. W ramach projektu zastosowano cztery modele wykorzystania narzędzi : podstawienie, rozszerzenie, modyfikacja i redefinicja. Mottem przyświecającym projektowi jest Nowa dydaktyka – edukacja to relacja. Wśród kompetencji kluczowych projektu wymienia  się kierowanie sobą, krytyczne myślenie  i kreatywność. Powiślańska Szkoła Wyższa jest gotowa do podjęcia wyzwania w ramach podnoszenia konkurencyjności regionu.