Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,

tak jak informowaliśmy cały czas trzymamy rękę na pulsie w zakresie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Przekazujemy najnowsze informacje.

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

Jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk, realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym:

„Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.”

Zaliczenie praktyk‼

Pod uwagę należy wziąć również następujące rekomendacje:

? można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.

? jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,

Jednocześnie przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. W opisanych powyżej przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozwiązania dla studiów medycznych‼️

Już niebawem wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem studenci kształcący się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach pomagali w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).

Punkty ECTS a kształcenie zdalne

Rozporządzenie przewiduje również, że w roku akademickim 2019/2020 studenci tych kierunków medycznych będą mogli uzyskać do 20% punktów ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) – w ramach zajęć prowadzonych na odległość. Wprowadzone rozwiązanie ułatwi kształcenie  na studiach medycznych w sytuacji, w której student nie może być fizycznie obecny na zajęciach w warunkach klinicznych.