kursy PIELEGNIARSTWO

Ogłaszamy rekrutację do projektu dla obecnych studentów II roku studiów stacjonarnych z kierunku Pielęgniarstwo

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ogłasza rekrutację aktualnych studentów z II roku studiów stacjonarnych z kierunku Pielęgniarstwo, do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 -2020 „Wspólnie na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oferowane będą następujące formy wsparcia projektowego:

1. Płatne Praktyki Zawodowe

2. Stypendia Motywacyjne

3. Stypendia z Programu Rozwojowego Absolwenta

4. Organizacja dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia dla studentów (odbywające się w czasie zjazdów w których odbywają się zajęcia dla studentów):
– Komunikacja interpersonalna,
– Opieka nad pacjentem geriatrycznym ze współistniejącymi ranami przewlekłymi,
– Edukator w cukrzycy,
– Żywienie chorych kardiologicznych ze współistniejącą chorobą nowotworową. Rola skutecznej komunikacji w opiece nad pacjentem kardiologicznym

5. W ramach Programu Rozwoju Absolwenta uczestnicy projektu będą podnosić swoje kwalifikacje w ramach kształcenia podyplomowego (po uwzględnieniu potrzeb pracodawcy) na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

kursy PIELEGNIARSTWO
Studenci ww. kierunku studiów zainteresowani udziałem w projekcie powinni zapoznać się z Regulaminem Projektu (Regulamin znajduje się na stronie https://psw.kwidzyn.edu.pl/projektpielegniarstwo.html w zakładce „Do pobrania”) oraz złożyć/wypełnić w terminie od 15.10.2018 godz; 13:00– (rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc) Formularz Zgłoszeniowy w formie elektronicznej na ww. stroniehttps://psw.kwidzyn.edu.pl/projektpielegniarstwo.html w zakładce „Zapisy” lub wypełnioną wersję papierową Formularza Zgłoszeniowego według wzoru (Wzór Formularza Zgłoszeniowego znajduje się na stronie https://psw.kwidzyn.edu.pl/projekt-pielegniarstwo.html w zakładce „Zapisy”) w Biurze Projektu (PSW w Kwidzynie ul. 11 Listopada 29; pokój 24) lub w Dziekanacie PSW w Kwidzynie ul. 11 Listopada 29.

UWAGA – dla części z wymienionych form wsparcia poza średnią ocen z semestrów I i II będzie brana pod uwagę również kolejność zgłoszeń!

Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2018 r. można także pobrać klikając tutaj.