Dla studentów kierunku EKONOMIA aplikujemy o projekt z zakresu certyfikowanych kompetencji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

Z dumą informujemy o kolejnych działaniach Powiślańskiej Szkoły Wyższej, tym razem z obszaru nauk ekonomiczno-społecznych. Dla studentów kierunku EKONOMIA aplikujemy (wniosek złożony przed chwilą) w ramach współpracy z Syntea SA o projekt z zakresu certyfikowanych kompetencji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.
Celem projektu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) poprzez podniesienie kompetencji studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej (PSW) w Kwidzynie z kierunku: Ekonomia (studia o profilu praktycznym). Studenci zostaną objęci wsparciem w ramach programu kształcenia oraz programu rozwoju kompetencji, prowadzących do osiągnięcia dodatkowych efektów kształcenia określonych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy, a wsparcie w projekcie będzie realizowane, na każdym etapie, we współpracy z pracodawcami z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.
Powiślańska Szkoła Wyższa, na etapie tworzenia wniosku, nawiązała współpracę z Sektorową Radą ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB), utworzoną w oparciu o ustawę o PARP. Podmiotami tworzącymi Radę są m.in. przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, Instytucje Otoczenia Biznesu działające w sektorze NUB, w tym BPO (np. Stowarzyszenie Aspire, skupiające ok. 200 firm z sektora BPO). Powiślańska Szkoła Wyższa zakłada, że realizacja projektu będzie wspierana merytorycznie przez Radę i przyczyni się do rozwoju sektora NUB na obszarze oddziaływania uczelni.

list intencyjny nub