Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla studentów i kandydatów
na studia I,II stopnia oraz studia podyplomowe (zwany jako: Tabela Opłat)

 

Wykaz opłat dla studentów i  kandydatów na studia I i II stopnia

(rok rozpoczęcia kształcenia w pełnym cyklu – 2021/2022)

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

0 zł

od 1 kwietnia do 30 czerwca

85 zł

od 1 lipca do 31 lipca

85 zł

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

85 zł

od 1 września do 30 września

Opłaty po zakończonym okresie rekrutacji

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

85 zł

od 1 października do 31 marca

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od semestrów wyższych i dla tych, u których zachodzi konieczność przeliczenia różnic programowych opłata wpisowa (rekrutacyjna) wynosi- 300 zł przez cały rok.

 

Tabela nr 2- Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności (wskazana w ujęciu całego roku akademickiego):

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały  rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

 do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 lutego br.

VI rata

do 15 marca br.

VII rata

do 15 kwietnia br.

VIII rata

do 15 maja br

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Tabela nr 3 – Opłaty z tytułu czesnego:

STUDIA I STOPNIA

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.600,00

5.700,00

5.800,00

Jednostkowo

1 x 5.600,00

2 x 2.850,00

8 x 725,00

 

dla dyplomowanych pielęgniarek (I-III sem.)

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.000,00

5.100,00

5.200,00

Jednostkowo

1 x 5.000,00

2 x 2.550,00

8 x 650,00

 

Kierunek: Położnictwo

 

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

7.000,00

7.200,00

7.400,00

Jednostkowo

1 x7.000,00

2 x 3.600,00

8 x 925,00

 

 

Kierunek: Ratownictwo medyczne

I, II i III rok –

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.500,00

5.600,00

5.700,00

Jednostkowo

1 x 5.500,00

2 x 2.800,00

8 x 712,50

 

 

Kierunek: Kosmetologia

Studia stacjonarne:

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.000,00

5.100,00

5.200,00

Jednostkowo

1 x 5.000,00

2 x 2.550,00

8 x 650,00

Studia niestacjonarne:

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.100,00

5.200,00

5.300,00

Jednostkowo

1 x 5.100,00

2 x 2.600,00

8 x 662,50

 

Kierunek: Dietetyka

Studia stacjonarne:

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

4.400,00

4.500,00

4.600,00

Jednostkowo

1 x 4.400,00

2 x 2.250,00

8 x 575,00

Studia niestacjonarne:

 I, II i III rok

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

4.500,00

4.600,00

4.700,00

Jednostkowo

1 x 4.500,00

2 x 2.300,00

8 x 587,50

 

STUDIA II STOPNIA

Kierunek: Pielęgniarstwo

 I, II rok

 

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

5.500,00

5.600,00

5.700,00

Jednostkowo

1 x 5.500,00

2 x 2.800,00

8 x 712,50

 

 

 

 

 

Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin wnoszenia opłat

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami

0 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861)

nie dotyczy

Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem

20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861)

7 dni od dnia złożenia podania

o wydanie dyplomu w języku obcym

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w języku obcym

20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861)

7 dni od dnia złożenia podania

o wydanie duplikatu dyplomu

Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

450 zł

wraz ze złożeniem podania (załącznik do podania)

Opłata organizacyjna procesu kształcenia praktycznego

300zł/ na semestr/ Pielęgniarstwo

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

250zł/ na semestr / Ratownictwo Medyczne

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

250 zł /  na rok / Kosmetologia

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

250 zł / na rok / Dietetyka

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

300 zł / na rok / Położnictwo

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej *

22 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Opłata za stworzenie indeksu*

4 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł

w terminie wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

 

250 zł

w terminie wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł

w terminie wskazanym w WD

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

w terminie wskazanym w WD

Opłata za powtarzanie semestru (nie dotyczy ostatniego semestru studiów gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)

pełna wysokość czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze

zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego

Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany)

70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze

zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego

Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)

1250 zł / za semestr

wraz ze złożeniem podania (załącznik do podania)

Za legalizację dokumentów

przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861)

14 dni od dnia złożenia podania

Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat

ustawowe

niezwłocznie z kolejną płatnością

Dokonanie wypisu ocen z protokołu

150 zł

7 dni od dnia złożenia podania

Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki

1 zł/ za jedną książkę-  za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu

w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki

Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia

15 zł / adres w Polsce

40 zł / inny adres

14 dni od dnia wezwania do zapłaty

Różnice programowe:

 

Przedmiot kończący się zaliczeniem

250 zł / na semestr

zgodnie z umową

Przedmiot kończący się egzaminem

250 zł / na semestr

zgodnie z umową

Przedmiot kończący się zaliczeniem i egzaminem

400 zł / na semestr

zgodnie z umową

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. płatność  musi zostać dokonana
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.