31.01.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami:  

1) w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie: 

      a) nazwy dyscypliny, 

      b) przyporządkowania dyscypliny do dziedziny 

osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej SKŁADA oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których zmiany te nastąpiły; 

Zgodnie z art. 11 - Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa pierwsze oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 343 ust. 7a pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 64,  czyli do 3 marca 2023 r. włącznie;

2) w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej MOŻE złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, bez zachowania terminu określonego w tym przepisie, czyli bez zachowania okresu 2-letniego od poprzedniego oświadczenia; 

3) w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w którym wskazuje dyscyplinę albo 1 z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których dyscyplina została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin.

3.02.2023 r. w module Pracownicy została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń zgodnie z powyższymi ustaleniami.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowelizacja-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-z-dn-13-stycznia-2023-r-w-kontekscie-dziedzin-i-dyscyplin-oraz-oswiadczen-pracownikow/494171 Ustawę można pobrać z Bazu ISAP https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000212

Z komunikatami Rady Doskonałości Naukowej w związku ze zmianami w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i naukce zapoznasz się na stronie:

https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-12023-w-sprawie-zmian-w-ustawie-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html