REGULAMIN PROMOCJI „AKTYWACJA NA WAKACJACH” W POWIŚLAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

1. Promocja „Aktywacja na wakacjach” obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2021 r. Promocja daje możliwość uzyskania przez kandydata/studenta Powiślańskiej Szkoły Wyższej 250 zł zniżki w czesnym rocznie, za aktywne promowanie Uczelni podczas większych imprez plenerowych, pod warunkiem spełnienia kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Z promocji „Aktywacja na wakacjach” mogą skorzystać kandydaci na studia, studenci studiów I i II stopnia oraz słuchacze studiów podyplomowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

3. Warunkiem skorzystania z promocji „Aktywacja na wakacjach” jest:

a) wykonanie zadań w zakresie promocji i dystrybucji materiałów promocyjnych Uczelni,


      b) zadania, o których mowa powyżej, zostaną zrealizowane podczas minimum trzech większych publicznych imprez plenerowych, nie organizowanych przez Uczelnię,


     c) udział w imprezach zostanie udokumentowany fotorelacją, filmikiem, itd. i przesłany na adres promocja@psw.kwidzyn.edu.pl / marketing@psw.kwidzyn.edu.pl,


      d) aby skorzystać z promocji, należy złożyć w Biurze Promocji PSW wniosek o wyrażeniu chęci skorzystania z promocji oraz podpisać Regulamin promocji „Aktywacja na wakacjach”.

4. Skorzystanie z promocji przez kandydatów/studentów na studia przysługuje, gdy rozpoczną oni naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.


5. Jeśli kandydat na studia zrezygnuje z podjęcia nauki przed rozpoczęciem studiów spowoduje to anulowanie promocji i brak możliwości uzyskania zniżki.


6. Jeśli student zrezygnuje z kontynuacji studiów na kolejnym roku spowoduje to anulowanie promocji i brak możliwości uzyskania zniżki.


7. Bonifikata uzyskana w okresie promocji, nie jest wymieniana na gotówkę, może być zrealizowana wyłącznie na czesne za studia w formie zniżki.


8. Uprawniony, o którym mowa w ust. 2 traci prawo do zniżki, jeżeli nie zrealizuje wszystkich warunków promocji z ust. 3 łącznie.


9. Promocja zostanie rozliczona w pierwszym roku z tytułu czesnego w roku akademickim,
w którym nastąpiło zrealizowanie zadania określonego w ust. 3.


10. Spory wynikające z przystąpienia do promocji „Aktywacja na wakacjach” rozstrzyga ostatecznie Senat PSW.

> Regulamin promocji „Aktywacja na wakacjach” (pdf)