Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie “Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-A094/19.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.12.2019 r. do 31.10.2023 r.
Wartość projektu 2 401 119,50 zł w tym dofinansowanie z UE 2 329 085,90 zł

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni – Powiślańskiej Szkoły Wyższej, z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
– Rozwój jednostki ds. osób niepełnosprawnych,
– Likwidacja barier architektonicznych,
– Likiwidacja barier komunikacyjnych,
– Podnoszenie kompetencji kadr uczelni (administracyjnej, zarządzającej, dydaktycznej),
– Doposażenie pracowni dydaktycznych, adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Działania projektowe adresowane są do:

  • Uczelnia – Powiślańska Szkoła Wyższa, która dzięki realizowanemu projektowi stanie się uczelnią dostępną we wszystkich 6 obszarach dostępności zdefiniowanych w modelu midi (dostępność dla osób z niepełnosprawnościami).
  • Kadra dydaktyczna, zarządzająca, administracyjna Powiślańskiej Szkoły Wyższej – 30 osób (24K, 6M)
  • Studentów z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają z usług doradców i kosultantów edukacyjnych – 20 osób (14K, 6M)
  • Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszystkie osoby (w tym z niepełnosprawnościami), które w przyszłości korzystać będą z oferty uczelni.