Powiślańska Szkoła Wyższa realizuje projekt pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwany dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszony Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanym dalej „komunikatem”. 

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych. 

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 69.910,23 zł, słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych (23/100). 

Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu w postaci laptopów, wyposażenia zaplecza informatycznego szkoły i biblioteki uczelnianej dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Działanie to ma zapewnić prawidłowy przebieg procesu kształcenia na odległość wszystkim interesariuszom wewnętrznym Powiślańskiej Szkoły Wyższej pozwalające na wyeliminowanie problemów technicznych oraz stanowiące wparcie dla osób z utrudnionym dostępem do sprzętu informatycznego. Działania umożliwi podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.