Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie “Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-O001/19.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.05.2020 r. do 31.08.2023 r.

Wartość projektu 848 875,00 zł w tym dofinansowanie z UE 821 875,00 zł

Celem projektu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) poprzez podniesienie kompetencji studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej na kierunku Ekonomia (studia o profilu praktycznym) 
 
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:
-wsparcie w ramach programu kształcenia -modyfikacja programu kształcenia na kierunku Ekonomia (II i III rok 1 stopnia) łącznie w wymiarze 120 godzin oraz wdrożenie i realizacja programu kształcenia dla 40 studentów z w/w kierunków,
-program rozwoju kompetencji, prowadzących do osiągnięcia dodatkowych efektów kształcenia określonych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy. Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji dla 20 osób (50% uczestników projektu) w formie zadań praktycznych z pracodawcami oraz wizyt studyjnych w firmach z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.
Wsparcie w projekcie będzie realizowane, na każdym etapie, we współpracy z pracodawcami z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.

Działania projektowe adresowane są do:

40 studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w tym:

  • 20 osób z kierunku Ekonomia (II rok niestacjonarny I stopnia) – I edycja,
  • 20 osób z kierunku Ekonomia (II rok niestacjonarny I stopnia) – II edycja.