Procedura wydawnicza

 1. Zgłoszenie tekstu do publikacji w Wydawnictwie PSW powinno obejmować przesłanie
  a) wypełnionej i podpisanej Ankiety wydawniczej i oświadczenia Autora,
  b) pracy w wersji elektronicznej sformatowanej zgodnie z instrukcją edytorską,
  c) w przypadku utworów będących dziełem dwóch lub więcej autorów Oświadczenia o współudziale w powstaniu utworu.

 2. Wstępnej oceny pracy dokonuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa PSW. Ocena wstępna ma na celu sprawdzenie czy tematyka pracy wpisuje się w profil naukowy Wydawnictwa, czy tekst jest zaopatrzony w aparat naukowy, czy jest sformatowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa.
  W przypadku negatywnej oceny pracy Wydawnictwo informuje Zgłaszającego o odrzuceniu przedłożonej pracy i powodach tej decyzji. W przypadku pozytywnej oceny Kolegium dokonuje wyboru recenzenta/recenzentów oraz sprawdza pracę w programie antyplagiatowym.
  Podczas wstępnej oceny przedłożonej pracy, przy doborze recenzentów oraz na późniejszych etapach procesu wydawniczego Wydawnictwo i osoby z nim współpracują kierują się zasadami etyki wydawniczej.

 1. Podpisanie umowy między Wydawnictwem a autorem/redaktorem pracy. Ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do druku jest uzależniona od wyników recenzji. Wydawnictwo zastrzega, że w przypadku recenzji negatywnych umowa zostaje zerwana. Przygotowana publikacja powinna być sporządzone zgodnie z zasadami etyki dla autorów oraz z prawem autorskim.

 2. Przesłanie tekstu do recenzji recenzentom wybranym przez Kolegium Redakcyjne.

 3. Przesłanie recenzji do autora/redaktora w celu odpowiedzi na recenzje.

 4. Złożenie w Wydawnictwie poprawionej pracy zgodnie z uwagami recenzentów oraz pisemne i szczegółowe ustosunkowanie się do recenzji przez autora/redaktora.

 5. Rozpoczęcie procesu wydawniczego
  –  redakcja językowa i techniczna
  – kontakt redaktora Wydawnictwa z autorem/redaktorem pracy w celu poprawy ewentualnych nieścisłości, błędów, braków oraz przedstawienie naniesionych poprawek przez redaktora i korektora
  – przedłożenie autorowi/redaktorowi projektu okładki
  –  pierwszy skład książki
  – przekazanie autorowi/redaktorowi książki do korekty autorskiej
  – korekta redaktora Wydawnictwa książki po korekcie autorskiej
  – drugi skład
  – korekta redaktora Wydawnictwa
  – trzeci (ostatni) skład
  – akceptacja przez redaktora Wydawnictwa książki do druk

 1. Przekazanie książki do drukarni

 2. Dystrybucja i promocja książki

 

 

Procedura recenzji

Dobór recenzenta

 1. Recenzentem monografii może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora, posiadająca znaczący dorobek naukowy w dziedzinie, w którą wpisuje się przedłożona praca.

 2. Pomiędzy autorem a recenzentem nie może zachodzić konflikt interesów. Prace do recenzji przesyła się do recenzentów spoza jednostki naukowej autora/redaktora. Pomiędzy autorem/redaktorem pracy a recenzentem nie może istnieć zależność służbowa, środowiskowa, bliska relacja osobista czy rodzinna. Autor pracy i recenzent nie powinni być współautorami wcześniejszych monografii czy redaktorami jednego czasopisma naukowego. Przestrzeganie powyższych zasad wymaga współdziałania Wydawnictwa i recenzentów.

 3. W przypadku monografii interdyscyplinarnych wyznaczanych jest kilku recenzentów.

 4. Monografie są recenzowane na zasadach Single blind peer review (autor nie zna danych recenzenta, recenzent zna dane autora). Wybrane przez Kolegium Redakcyjne prace podlegają recenzji na zasadach Double blind peer review (autor i recenzent pozostają dla siebie anonimowi).

 5. Autor/redaktor ma prawo zaproponować kandydatów na recenzentów przedłożonej pracy, nie stanowi to jednak zobowiązania dla Kolegium Redakcyjnego.


Procedura recenzji

 1. Kandydaci na recenzentów monografii otrzymują od Wydawnictwa spis treści, wstęp, streszczenie, informację o całkowitej objętości pracy a także wskazanie dotyczące terminu na wykonanie recenzji.

 2. Recenzent powinien na tej podstawie ocenić czy jest osobą kompetentną do zrecenzowania pracy, czy jest w stanie dochować terminu wykonania, czy nie dojdzie do konfliktu interesów.

 3. Po przyjęciu pracy do recenzji oraz podpisaniu umowy o wykonanie recenzji Wydawnictwo przekazuje recenzentowi pracę w całości. Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki dla recenzentów.

 4. Recenzent sporządza recenzję na formularzu recenzji. Wydawnictwo ma prawo nie przyjąć recenzji, która w sposób zasadniczy nie spełnia wymogów merytorycznych i formalnych stawianych recenzjom naukowym, w tym recenzji, które oceniają pracę bez wskazania uzasadnienia, recenzji lakonicznych, nielogicznych (oceny za poszczególne elementy pracy są negatywne a konkluzja końcowa zawiera wskazanie do publikacji lub odwrotnie). Recenzja wydawnicza jest sporządzana w formie pisemnej i w sposób szczegółowy ocenia pracę zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi w danej dziedzinie. Pożądane jest, aby recenzja zawierała część opisowo-sprawozdawczą, analityczno-krytyczną. Jeśli Recenzent, korzystając ze swojej wiedzy, będzie miał wątpliwości dotyczące nieuprawnionych zapożyczeń w tekście zobowiązany jest zawrzeć je w recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną ocenę końcową pracy, w której recenzent dopuszcza pracę do publikacji, odrzuca w całości lub określa warunki po spełnieniu, których praca może ukazać się drukiem. Jeśli recenzja warunkowo dopuszcza pracę do druku, recenzent ma prawo do powtórnej weryfikacji.

 5. Wydawnictwo PSW przekazuje Autorowi/Redaktorowi wszelkie uwagi, wskazówki i informacje, które mogą pomóc w osiągnięciu wysokiego poziomu merytorycznego przygotowywanej do druku monografii.

 6. Monografia naukowa powinna posiadać dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna a druga pozytywna Kolegium Redakcyjne powołuje trzeciego Recenzenta.