Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych.

Cele konsorcjum

Głównym celem jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu dotyczącego wielochorobowości w raku piersi, obejmującego m. in.:

 • zaprojektowanie oraz wykonanie eksperymentu epidemiologicznego mającego na celu zbadanie nowoczesnej, wspieranej sztuczną inteligencją (SI), efektywnej kosztowo, bezinwazyjnej, nie posiadającej ograniczeń wiekowych, procedury postępowania zapobiegawczego, umożliwiającej bardzo wczesne wykrycie, a dzięki temu całkowite wyleczenie przypadków raka piersi u kobiet 
 • zbadanie wpływu współistniejących chorób takich jak otyłość oraz stanów istotnie zwiększających ryzyko zachorowania na raka piersi takich jak: „gęsta pierś”, regularne spożycie alkoholu, palenie papierosów, hormonoterapia, siedzący tryb życia, traumatyzujące doświadczenia życiowe czy zanieczyszczenia środowiska  
 • opracowanie skutecznej strategii ograniczenia umieralności z powodu raka piersi poprzez zwiększenia odsetka raków piersi wykrywanych w I stopniu zaawansowania.

Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, tzn. uczestniczą w tworzeniu projektu badania, w tym w szczególności uczestniczą w przygotowaniu założeń Wniosku, uczestniczą w projektowaniu protokołu badania, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem badania epidemiologicznego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągnięcia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy w Konkursie mogą brać udział:

 • podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
  • uczelnie;
  • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”;
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN;
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2  ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe:
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Sposób i termin nadsyłania zgłoszeń

 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Zgłoszenia należy dostarczyć na adres biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl nie później niż 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie:

https://powislanska.edu.pl/ogloszenie-o-otwartym-naborze-konsorcjanta-do-wspolnego-opracowania-i-realizacji-projektu-w-ramach-konkursu-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczacych-wielochorobowosci-ogloszonego-przez-agenc/

 • Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Instytucja dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do uzyskania zgody osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień przepisów prawnych.
 • Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka konsorcjum wynosi 3 podmioty (konsorcjum wraz z liderem tworzą maksymalnie 4 podmioty).
 • Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:
  • Zgodności działań potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
  • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
  • Dostatecznego doświadczenia w realizacji badań klinicznych,
  • Dostatecznego potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Kryteria oceny

Ocenę nadesłanych zgłoszeń, oraz wybór konsorcjantów zostanie dokonany przez komisję ogłaszającego, w terminie 3 dni od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń.

Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:

 • Zgodność działania potencjalnego konsorcjanta z celami konsorcjum,
 • Deklarowanego wkładu potencjalnego konsorcjanta w realizację celu konsorcjum,
 • Potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Każdy z członków komisji dokona oceny punktowej zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:

 • Ocena potencjału naukowo-technicznego kandydata (całego podmiotu) (0-10 pkt),
 • Ocena potencjału finansowego kandydata (całego podmiotu) (0-5 pkt),
 • Ocena potencjału administracyjnego (całego podmiotu) (0-5 pkt)
 • Ocena potencjału klinicznego i naukowego jednostki organizacyjnej (dedykowanego oddziału/klinika) (0-30 pkt).

Instytucje wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone do podpisania Umowy konsorcjum z Powiślańską Szkołą Wyższą w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2023 r. Ponadto członkowie konsorcjum zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz zabezpieczenia umowy (w formie poddanie się egzekucji z par 777 KC, lub w formie podpisanego weksla) w terminie do 15.09.2023 r. Powyższe dokumenty muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format podpisu z zastosowaniem symbolu graficznego). Umowa konsorcjum, zabezpieczenie umowy oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku w konkursie ABM.

E-mail do kontaktu biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia
 2. Regulamin konkursu ABM
 3. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT do odzyskania w całości
 4. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT do odzyskania w części lub brak możliwości
 5. Wzór umowy konsorcjum
 6. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 7. Wzór weksla

Data publikacji: 28.08.2023