Szanowni Państwo,

           

            Nadal prowadzimy rekrutację na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położonych pt. Wywiad i badanie fizykalne (edycja nr WBF/3/Gdańsk) – Okręg nr 9 gdański, siedziba Gdańsk – Powiślańska Szkoła Wyższa – Projekt NIPiP.

            Kurs jest skierowany dla pielęgniarek i położonych z powiatów (Okręg 9): chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, Gdańsk.

            Uczestnikami kursów mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych w Gdańsku, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

            Rekrutacja do kursu odbywać się będzie zarówno drogą elektroniczną (I etap)
z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK-https://smk2.ezdrowie.gov.pl), jak
i tradycyjną (II etap) i będzie prowadzona do dnia 25.02.2023 r.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kursach zobowiązani są zarejestrować się na wybraną edycję kursu w SMK (edycja nr WBF/3/Gdańsk), a także dostarczyć do punktu rekrutacyjnego
w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku (Organizator kursu), ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

1.Formularz zgłoszeniowy.

2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu.

5.Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (jeśli dotyczy).

6.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu.

7.Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

8. Umowa uczestnictwa w projekcie dla osoby fizycznej

lub
8. Umowa uczestnictwa w projekcie z pomocą de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położonych, który udostępniamy poniżej.

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które dotyczą zasad zapisywania się na powyższe kursy specjalistyczne:

            lub

Udział w kursach jest bezpłatny! Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Link do strony projektu: https://nipip.pl/projekt/

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, jest finansowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.