Pytanie nr 1:  Kiedy i na jakich warunkach mogę złożyć wniosek o Stypendium Rektora?

Odpowiedź:
Stypendium Rektora można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów. O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego
stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia
wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i
kierunku, na którym podjął studia uzupełniające. O Stypendium Rektora
dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 18
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty. Stypendium Rektora otrzymuje do 10%
najlepszych  studentów każdego kierunku studiów. Student może składać
wnioski o Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów w każdym z
trzech tytułów:

– za wysoką średnią ocen,
– za osiągnięcia naukowe, artystyczne,
– za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Student
ubiegający się o przyznanie Stypendium Rektora składa wniosek z
obliczoną średnią za dany rok oraz dokumentację potwierdzającą
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w terminie do 15
października danego roku akademickiego.

Więcej informacji znajdziesz tu:

 Powiślańska Szkoła Wyższa | ul. 11-go Listopada 29, 82-500 Kwidzyn – – Stypendia

Pytanie nr 2: Gdzie mogę znaleźć wszelkie wnioski i podania dotyczące studiów?

Odpowiedź:
Wnioski i podania znajdują się na stronie internetowej PSW w zakładce
„Student” –> „Pliki do pobrania” bądź na Wirtualnym Dzienniku u
każdego ze studentów.

Pytanie nr 3:  W jaki sposób mogę skontaktować się z prowadzącym i gdzie mogę znaleźć adres mailowy do prowadzącego dany przedmiot?

Odpowiedź:
  Każdy  student na swoim koncie w Wirtualnym Dzienniku posiada
zakładkę „Znajdź prowadzącego”. Po wpisaniu imienia i nazwiska
prowadzącego wyświetli się adres mailowy. Przypominamy także o
możliwości skorzystania z czatu na platformie MSTeams.

Pytanie nr 4:  Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące płatności za studia i opłat dodatkowych z tym związanych? 

Odpowiedź:
Informacje dotyczące płatności i opłat dodatkowych znajdują się  na
stronie internetowej PSW w zakładce „Student” –> „Płatność za
studia” oraz w Wirtualnym Dzienniku – zakładka „Finanse”.

Pytanie nr 5: W jaki sposób otrzymam odpowiedź na podanie  lub wniosek?

Odpowiedź: Wszystkie odpowiedzi przesyłane są drogą mailową lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pytanie nr 6 : Czy można korzystać z biblioteki uczelnianej, a jeśli tak to na jakich zasadach?

Odpowiedź: Studenci, chcący skorzystać z zasobów bibliotecznych PSW, zobowiązani są do uprzedniego napisania zgłoszenia na adres:

w przypadku lokalizacji w Kwidzynie info@psw.kwidzyn.edu.pl,
lokalizacja Gdańsk dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl,
w przypadku Torunia dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
Jeśli chodzi o Kościerzynę należy zgłosić się do Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie ul. Rynek 2.

Termin zgłoszenia: od poniedziałku do czwartku przed każdym zjazdem.
W zgłoszeniu należy wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz kierunek studiów, ponadto pozycję – tytuł i autora z listy zasobów bibliotecznych (kliknij i pobierz).
Materiały zamówione oczekują na odbiór przez 5 dni . Za szkody wynikłe z
zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Regulamin,
w którym szczegółowo zostały omówione zasady korzystania z biblioteki,
nasze zasoby infrastruktura, terminy oraz pozostałe informacje
znajdziecie Państwo pod linkiem https://psw.kwidzyn.edu.pl/psw-student/biblioteka/biblioteka-psw.html

Pytanie nr 7 :  Gdzie mogę się zgłosić w sprawie finansów ?

Odpowiedź:  W sprawie finansów zapytania prosimy kierować do Kwestury na adres e-mail kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl .

Pytanie nr 8 :  Jak mogę otrzymać zaświadczenie o statusie studenta?

Odpowiedź:  W sprawie zaświadczenia prosimy o kontakt z Dziekanatem poprzez adres e-mail dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub osobiście.

Pytanie nr 9 :  Jak mogę dostarczyć podanie lub wniosek do Dziekanatu?

Odpowiedź:  Podanie lub wniosek można dostarczyć poprzez (trzy opcje):

1. wygenerowanie, uzupełnienie, podpisanie profilem zaufanym i przesłanie w formacie pliku PDF na adres mailowy Dziekanatu odpowiednio do lokalizacji. Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

2. przesłanie Pocztą Polską na adres Dziekanatu odpowiednio do lokalizacji

3. dostarczenie osobiście.

Pytanie nr 10 :  Jak mogę otrzymać legitymację studencką?

Odpowiedź: Aby
otrzymać legitymację studencką należy wgrać zdjęcie w WD, następnie
poinformować Dziekanat i zgłosić się osobiście po odbiór.

Pytanie nr 11 :  Gdzie mogę otrzymać wsparcie techniczne i informacje o obsłudze MSTeams?

Odpowiedź: W sprawie wsparcia technicznego i platformy MSTeams prosimy kontaktować się z Centrum Informacyjnym PSW poprzez adres e-mail it@psw.kwidzyn.edu.pl .

Pytanie nr 12 : Kiedy otrzymam kartę rabatową i w jakich miejscach mogę liczyć na zniżki?

Odpowiedź:
Studenci otrzymują studencką kartę rabatową na spotkaniu organizacyjnym
na pierwszym zjeździe lub w Punkcie Informacyjnym Uczelni/Dziekanacie
odpowiednio do lokalizacji. Lista miejsc gdzie można uzyskać zniżki jest
aktualizowana na bieżąco. Naszymi partnerami są, m.in. restauracje,
hurtownia papiernicza i drukarnia, przychodnia medyczna, salon optyczny,
fotograf czy kosmetyczka. Aktualna lista partnerów znajduje się na
stronie: https://psw.kwidzyn.edu.pl/karta-rabatowa

 


Co należy zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy złożyć do dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji kopię dokumentów do teczki kształcenia praktycznego studenta, tj., polisę OC, ubezpieczenie poekspozycyjne, ubezpieczenie NNW, badanie kału, szczepienie WZW typu B, badanie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w PSW oraz kształcenia praktycznego. Oryginały należy mieć w dzienniczku podczas uczestniczenia w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

Jakie dokumenty muszę złożyć, jeżeli ustaliłem/am realizację praktyki zawodowej w danym semestrze?

Wypełniamy wniosek, miejsce realizacji, czas realizacji, nazwa przedmiotu, ilość godzin, imię i nazwisko opiekuna praktyki zawodowej. Przesyłamy pocztą tradycyjną, mailem lub przynosimy do Dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji.

Pracownicy Dziekanatu wystawiają skierowanie i przesyłają je na adres e-mail studenta. Student może przystąpić do odbycia praktyki.

Jakie dokumenty zabieramy na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe?

Drukujemy dzienniczek kształcenia praktycznego, który jest załączony na koncie WD studenta.

Wypełniamy tylko te karty, które dotyczą danego semestru. Student podpisuje karty kształcenia w dniu wejścia na dany oddział. Opiekun może podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w ich trakcie i po ich realizacji. Poza tym ubezpieczenie, o którym wspomniano wcześniej.

Co musimy zrobić, aby uzyskać zaliczenie kształcenia praktycznego w danym semestrze?

Po zrealizowaniu zajęć praktycznych i praktyk  zawodowych, przewidzianych w danym semestrze, dzienniczek składamy do dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji w celu opieczętowania i zaliczenia praktyk zawodowych przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Student, który uzyskał zaliczenie praktyk, widzi wpis na swoim koncie WD (ZAL) (jeśli nie otrzymał zaliczenia: Bzal lub N). WAŻNE! Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium naukowe/Rektora muszą, mieć w pierwszym terminie wszystkie zaliczenia (zajęcia na ocenę/ocena pozytywna, zajęcia kończące się zaliczeniem/na zal).

Zaliczenia zajęć praktycznych dokonuje opiekun, wskazany przez uczelnię, do którego student był przypisany. Jeśli zajęcia praktyczne są zaliczone, student widzi na swoim koncie ocenę 5, 4 lub 3. Jeśli nie uczestniczył w zajęciach lub nie uzyskał z jakiegokolwiek innego powodu zaliczenia, widzi ocenę lub N.

Po zamknięciu semestru można odebrać dzienniczek z dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji.

Odbywamy praktyki w podmiotach leczniczych nieodpłatnie.  Jeśli w danym podmiocie nie ma zawartej umowy z uczelnią, proszę zaznaczyć w składanej deklaracji plus umowa/porozumienie.