Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 2 814 838,11 zł

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych 1640 pielęgniarek i 360 pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w proponowanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

Projekt przewiduje, że w grupie objętej wsparciem znajdzie się co najmniej 40% uczestników współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną.

W ramach projektu przewidziano możliwość zwrotu za dojazd i zakwaterowanie dla uczestników kursu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju.

W powyższych województwach oferowane będą nieodpłatnie następujące kursy:

  1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. I i cz. II
  2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych
  3. Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
  4. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  5. Kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
  6. Kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego
  7. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne
  8. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne
  9. Kurs kwalifikacyjny: W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla Pielęgniarek

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.