Powiślańska Szkoła Wyższa informuje, iż rekrutacja na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) rozpocznie się 01.08.2016r., godz. 8.00.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.):
Do kursu kwalifikacyjnego (art. 71.2) mogą przystąpić pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny: posiadający prawo wykonywania zawodu, co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie oraz zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Do kursu specjalistycznego (art. 72.2) mogą przystąpić pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

Aby wyszukać zaplanowane kursy należy:

  • zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych: https://smk.ezdrowie.gov.pl/
    Organizator Kształcenia jest w Systemie widoczny jako PSW
  • wybrać ikonę Dane o planowanych szkoleniach
  • z listy rozwijalnej wybrać rodzaj kształcenia (kurs specjalistyczny bądź kurs kwalifikacyjny)
  • następnie klikając „WYBIERZ” odszukujemy odpowiednią dziedzinę kształcenia kursu
  • na mapie, która się wyświetli, wybrać województwo, w którym mają odbywać się zajęcia teoretyczne kursu
  • następnie wybrać kurs, którego organizatorem jest PSW