Komisja Europejska uruchomiła nową platformę Centrum Wiedzy o raku.

Link do strony KE w wersji polskojęzycznej: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en?etrans=pl

Link do strony KE w wersji oryginalnej: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en

Centrum Wiedzy o Raku jest platformą internetową służącą gromadzeniu badań naukowych i koordynowaniu działań mających na celu walkę z chorobą będącą najczęstszą w Europie przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65. roku życia. Centrum Wiedzy o Raku będzie gromadziło najnowsze dane dotyczące nowotworów, a także wytyczne w zakresie opieki zdrowotnej oraz systemów zapewniania jakości. Jego celem jest także monitorowanie tendencji w zakresie zachorowalności i umieralności na raka w UE. Jest to również przestrzeń, w której każda osoba zaangażowana w walkę z rakiem może dzielić się najlepszymi praktykami, współpracować i koordynować działania, by jak najlepiej wykorzystać wiedzę i naukę opartą na dowodach.

Centrum Wiedzy o Raku to pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach „Europejskiego planu walki z rakiem”. Dzięki większej wiedzy możemy lepiej zrozumieć tę chorobę, zapobiegać i ją leczyć. Badania naukowe i innowacje są punktem wyjścia dla nowego podejścia do opieki nad chorymi na raka w UE. Gromadzenie i dzielenie się najnowszymi wynikami badań naukowych, innowacjami i technologiami w dziedzinie chorób nowotworowych, w tym nowymi zindywidualizowanymi i cyfrowymi rozwiązaniami, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji organów odpowiedzialnych za zdrowie i badania naukowe – powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności KE.

Do zadań centrum należy:
– ewidencjonowanie i przedstawienie najnowszych dowodów i statystyk dotyczących nowotworów;
– monitorowanie tendencji w zakresie nowotworów, tak by można było ocenić skuteczność strategii profilaktycznych i programów badań przesiewowych;
– opracowanie europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki nad osobami chorymi na raka w celu poprawy wyleczalności i zmniejszenia nierówności między regionami UE;
– pomoc w kształtowaniu polityki profilaktyki nowotworowej związanej ze środowiskiem i zdrowym trybem życia, w tym w zakresie ograniczania palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
– identyfikacja luk w badaniach lub polityce;
– zapewnienie przestrzeni do koordynacji różnych inicjatyw dotyczących raka na jednej platformie;
– pomoc w zmniejszaniu nierówności w profilaktyce i opiece nad osobami chorymi na raka w całej UE.

Platforma stanowi punkt odniesienia dla kształtowania polityki w zakresie profilaktyki za pośrednictwem Platformy Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom. Na platformie znajduje się także europejski system informacji o raku oraz europejskie wytyczne i systemy zapewniania jakości w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki.

W planie walki z rakiem określono nowe podejście do zmniejszenia obciążenia związanego z rakiem w UE, obejmujące całą ścieżkę choroby, od profilaktyki po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które pokonały chorobę, koncentrując się na działaniach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Ponadto przewidywana misja badawcza dotycząca chorób nowotworowych w ramach programu „Horyzont Europa” będzie jednym z głównych elementów inwestycji UE w badania naukowe i innowacje w dziedzinie raka. Będzie ona stanowić źródło informacji dla wielu kluczowych działań w ramach planów walki z rakiem i dostarczy nowatorskich koncepcji w zakresie polityki i innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów.

Więcej informacji: https://www.termedia.pl/onkologia/Komisja-Europejska-uruchomila-Centrum-Wiedzy-o-Raku,42945.html

Z wyrazami szacunku,

dr Agnieszka Grygier