pl en
Projekt pn. „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wsparcie emocjonalne

Uczniowie czytają książkę

Wsparcie emocjonalne studentów z niepełnosprawnością stanowi ważny element zapewnienia im równych szans edukacyjnych i socjalnych. Niepełnosprawność może mieć różne formy, które mogą wpływać na umiejętności i zdolności studentów oraz ich ogólne samopoczucie. Dlatego istotne jest, aby instytucje edukacyjne i społeczność akademicka angażowały się w dostarczanie odpowiedniego wsparcia emocjonalnego.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na samopoczucie studentów z niepełnosprawnością. Wielu z nich może odczuwać frustrację z powodu braku dostosowania środowiska akademickiego do ich potrzeb. Mogą mieć trudności w poruszaniu się po kampusie, dostępie do bibliotek i innych materiałów edukacyjnych, a także w uczestnictwie w zajęciach i wydarzeniach społecznych. Takie trudności mogą prowadzić do poczucia izolacji, niższej samooceny i ogólnego pogorszenia zdrowia psychicznego.

Aby zapewnić wsparcie emocjonalne studentom z niepełnosprawnością, uczelnie powinny podjąć szereg działań. Pierwszym krokiem jest zapewnienie dostępu do sprzętów specjalistycznych i dostosowanie infrastruktury kampusu do potrzeb studentów. Jest to szczególnie istotne dla studentów z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogą mieć trudności w poruszaniu się po kampusie.

Dla studentów niewidomych czy słabowidzących również ważne jest zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu, takiego jak komputery wyposażone w oprogramowanie do czytania tekstu, czytniki ekranu, powiększalniki, syntezatory, lupy elektroniczne, tyflografiki, dotykowe brajlowskie nakładki informacyjne na poręcze.

Kolejnym istotnym działaniem jest zapewnienie studentom możliwości udziału w zajęciach i wydarzeniach społecznych. Uczelnie powinny dążyć do dostosowania programów nauczania, tak aby były wolne od stygmatyzacji.

Na przykład, dostosowanie zadań domowych, egzaminów i projektów do potrzeb studenta z niepełnosprawnością może pomóc w zniwelowaniu barier edukacyjnych. Ponadto, organizowanie specjalnych wydarzeń społecznych i klubów studenckich dedykowanych studentom z niepełnosprawnością może pomóc w tworzeniu więzi i budowaniu poczucia przynależności.

Ważną rolę w zapewnianiu wsparcia emocjonalnego studentom z niepełnosprawnością odgrywa także personel uczelni. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi studentów z niepełnosprawnością i dysponować odpowiednimi narzędziami do zapewnienia im wsparcia. Powinni być empatyczni, zrozumieć różne wyzwania, którym muszą stawić czoło studenci z niepełnosprawnością. A przede wszystkim powinni być gotowi do zaoferowania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

W ramach projektu „Dostępna bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” kadra dydaktyczna i zarządzająca Powiślańskiej Szkoły Wyższej brała udział w szkoleniach świadomościowych oraz w zakresie pracy ze studentem ze specjalnymi potrzebami.

Uczelnie powinny również zapewnić stały dostęp do specjalistów, którzy będą w stanie zadbać o dobrą kondycję emocjonalną studentów z niepełnosprawnością. Może to być psycholog, który pomoże studentom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, terapeuta zajmujący się specjalnymi problemami związanymi z niepełnosprawnością, a także trener personalny, który z przyjemnością pomoże studentom dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Jednak wsparcie emocjonalne nie polega tylko na zapewnieniu dostępu do specjalistów. Ważne jest również budowanie przyjaznego i tolerancyjnego środowiska na uczelni, które będzie sprzyjać integracji studentów z niepełnosprawnością. Studenci powinni być edukowani na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i nauczeni, jak być bardziej empatycznymi i pomocnymi wobec kolegów z niepełnosprawnością.

Podsumowując, wsparcie emocjonalne studentów z niepełnosprawnością jest niezwykle istotne, aby zachować dobrą kondycję psychiczną. Ponadto, budowanie przyjaznego i tolerancyjnego środowiska na uczelni jest kluczowe dla integracji studentów z niepełnosprawnością. Dbanie o dobre samopoczucie emocjonalne studentów z niepełnosprawnością jest ważnym aspektem zapewnienia równych szans edukacyjnych dla wszystkich.

W Powiślańskiej Szkole Wyższej dzięki realizacji projektu „Dostępna bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”, są likwidowane wszelkie bariery architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne oraz cyfrowe. Powiślańska Szkoła Wyższa podjęła wszelkie działania, aby dostosować uczelnię do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo uczelnia likwiduje bariery architektoniczne oraz kupiła sprzęty specjalistyczne, ułatwiające naukę osobom z niepełnosprawnością. Wszystko z myślą o studentach z niepełnosprawnością.

Autor tekstu:

BEATA DREWIENKOWSKA

Trener mentalny, trener rozwoju osobistego, trener psychologii pozytywnej w biznesie, wykładowczyni (m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, UMCS w Lublinie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni i innych ), certyfikowana trenerka biznesu, edukatorka, prelegentka na konferencjach, doradca zawodowy. Ekspertka w dziedzinie projektowania uniwersalnego oraz dostępności. Audytor dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej.

Od 20-lat doradza i prowadzi szkolenia dla klientów z różnych branż. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie w obszarach dostępności, projektowania uniwersalnego dla osób z niepełnosprawnością, komunikacji z osobą z niepełnosprawnością, motywacji oraz zarządzanie pracownikiem z niepełnosprawnością.

Propaguje ideę zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Od kilku lat skutecznie dzieli się swoim doświadczeniem z zakresu aktywizacji osób z niepełnosprawnością, dostępności, przyczyniając się do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Bibliografia:

  1. Chrzanowska I. (2019). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  2. Sztompka, P. i Bogunia-Borowska, M. (2008). Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  3. Kawula S. (1996), Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuoczo-Wychowawcze” Nr 1.
  4. Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności, Lublin, Wydawnictwo Akademickie WSSP.
  5. Kirenko J.(2002), Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki, Wydawnictwo WSUPIZ.

“Publikacja została sfinansowana w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A094/19 pt. „Dostępna bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”

Skip to content Click to listen highlighted text!