[Wersja po polsku poniżej]

Dear administrative and teaching staff,

We are delighted to convey an exclusive invitation for the inaugural Erasmus+ International Staff Week, a remarkable event scheduled from December 4th to 8th, 2023. This week promises a unique blend of academic exploration and cultural immersion.

On the academic front, you are cordially invited to immerse yourself in the heart of European University. Engage with their esteemed faculty, explore their state-of-the-art facilities, and gain valuable insights into their ongoing research and educational initiatives. The meticulously designed program aims to foster meaningful interactions, facilitate knowledge sharing, and explore potential areas of collaboration between respected institutions. It serves as an invaluable platform to identify shared interests and lay the groundwork for future academic partnerships.

In addition to the academic pursuits, you are invited to savor the warmth of Georgian hospitality and immerse yourself in their rich history and culture. Delight in the flavors of their renowned cuisine, savor the unique taste of Georgian wines, and delve into the beauty of their distinct language and alphabet. From guided tours through the historic streets of Tbilisi and its museums to a captivating Wine and Culinary Tour in the East of Georgia, you’ll have a unique opportunity to explore the heart of Georgian winemaking traditions. As a lasting memory of your time at European University, you can also participate in a Painting Workshop, capturing the picturesque views of Tbilisi to take a piece of Georgia with you.

The week culminates in a grand Gala Dinner, where you’ll have the chance to revel in traditional Georgian dances and songs, creating memories that will resonate long after the event concludes.

To access the detailed agenda, please find it attached to this email.

To secure your place, kindly submit your application by November 1st. Please note that due to limited availability, they will be operating on a first-come, first-served basis.

They are pleased to extend this invitation to you at no cost, as a testament to their commitment to nurturing global academic connections. Any charges, if applicable, will exclusively apply to accompanying persons only.

We eagerly anticipate your participation in this enriching experience. Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to reach out to the organizers directly or our International Office Stuff: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl.

[PL]

Drodzy pracownicy administracyjni i dydaktyczni,

Z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na inauguracyjny Międzynarodowy Tydzień Pracowników Erasmus+, niezwykłe wydarzenie zaplanowane od 4 do 8 grudnia 2023 roku. Tydzień ten zapowiada wyjątkowe połączenie eksploracji akademickiej i zanurzenia w kulturze.

Serdecznie zapraszamy do zanurzenia się w sercu Uniwersytetu Europejskiego. Zachęcamy także do współpracy z cenionymi wykładowcami, zapoznania się z najnowocześniejszymi obiektami i zdobycia cennych informacji na temat prowadzonych badań i inicjatyw edukacyjnych. Skrupulatnie zaprojektowany program ma na celu wspieranie znaczących interakcji, ułatwianie wymiany wiedzy i badanie potencjalnych obszarów współpracy między szanowanymi instytucjami. Służy on jako nieoceniona platforma do identyfikowania wspólnych zainteresowań i tworzenia podstaw dla przyszłych partnerstw akademickich.

Oprócz zajęć akademickich, zapraszamy do delektowania się ciepłem gruzińskiej gościnności i zanurzenia się w ich bogatej historii i kulturze. Rozkoszuj się smakami ich słynnej kuchni, delektuj się wyjątkowym smakiem gruzińskich win i zagłęb się w piękno ich odrębnego języka i alfabetu. Od wycieczek z przewodnikiem po historycznych ulicach Tbilisi i jego muzeach po urzekającą wycieczkę winiarską i kulinarną na wschodzie Gruzji, będą Państwo mieli wyjątkową okazję do poznania serca gruzińskich tradycji winiarskich. Aby na długo zapamiętać czas spędzony na Uniwersytecie Europejskim, możesz również wziąć udział w warsztatach malarskich.

Tydzień zakończy się uroczystą kolacją, podczas której będzie można podziwiać tradycyjne gruzińskie tańce i pieśni, tworząc wspomnienia, które będą rozbrzmiewać jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku do niniejszego e-maila.

Aby zapewnić sobie miejsce, prosimy o przesłanie zgłoszenia do 1 listopada. Należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną dostępność będą one działać na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.

Organizatorzy z przyjemnością zapraszają do udziału w wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, co jest świadectwem ich zaangażowania w pielęgnowanie globalnych kontaktów akademickich. Ewentualne opłaty będą dotyczyć wyłącznie osób towarzyszących.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorami lub z naszym International Office: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl.