Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej
do dziekanatu (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym). Pracę dyplomową należy przesłać na adres dziekanatu najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny promotora pracy dyplomowej,
  3. zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (w tym dzienniczek praktyk),
  4. rozliczenie z dziekanatem PSW
  5. biblioteką PSW oraz biblioteką pedagogiczną,
  6. rozliczenie z Kwesturą. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozliczeń finansowych z uczelnią na swoim koncie w wirtualnym dziekanacie, w razie pytań prosimy się zgłaszać do Kwestury. Studenci, którzy nie rozliczą się z zobowiązań finansowych nie zostaną dopuszczeni do obrony.

Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Jednocześnie informuję, że studenci, którzy przystępują do obrony śródrocznej proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu PSW oryginału dzienniczka praktyk (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Wydanie dyplomu w j. obcym

Na wniosek studenta złożony do dnia obrony, uczelnia wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów dyplom wraz z suplementem w j. obcym. Opłata za wydanie dyplomu wraz z suplementem w j. obcym wynosi 20zł. Podanie wraz z potwierdzeniem płatności należy złożyć na adres dziekanatu do dnia obrony.