Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej do dziekanatu odpowiedniego dla lokalizacji (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym). Pracę dyplomową należy przesłać na adres dziekanatu najpóźniej do 4 czerwca 2023r.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów,
2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
3. zaliczenie wszystkich objętych programem studiów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (w tym zdanie do dziekanatu odpowiedniego do lokalizacji oryginału dzienniczka praktyk),
4. rozliczenie z dziekanatem PSW
5. rozliczenie z biblioteką PSW oraz biblioteką pedagogiczną (dotyczy siedziby w Kwidzynie),
6. rozliczenie z Kwesturą.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozliczeń finansowych z uczelnią na swoim koncie w wirtualnym dziekanacie. W razie pytań prosimy o zgłoszenie się do Kwestury. Studenci, którzy nie rozliczą się z zobowiązań finansowych nie zostaną dopuszczeni do obrony.

Wydanie dyplomu w j. obcym
Na wniosek studenta złożony do dnia obrony, uczelnia wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów dyplom wraz z suplementem w j. obcym. Opłata za wydanie dyplomu wraz z suplementem w j. obcym wynosi 20zł. Podanie wraz z potwierdzeniem płatności należy złożyć na adres dziekanatu odpowiedniego dla lokalizacji do dnia obrony.