Od początku czerwca do 2 sierpnia 2021 r. przyjmowane są wnioski o wsparcie w ramach II edycji konkursu Granty na Eurogranty.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której możliwe będzie przygotowanie projektu
na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Dofinansowanie skierowane jest do: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Przedsiębiorca, który składa wniosek samodzielnie może otrzymać maksymalnie 280 060 zł. Natomiast, ubiegający się o Eurogrant w ramach konsorcjum może liczyć na 239 310 zł (jeżeli konieczne jest opracowanie studium wykonalności). Wkład własny nie jest wymagany.

Link do strony – www.parp.gov.pl