Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z   wykonywaniem  praktyk studenckich w placówkach medycznych,  ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

 Uprzejmie informujemy, iż na przełomie września i października br. upływa okresu bezpieczenia indywidualnych polis/bądź zachodzi koniecznosc zawartcia nowej polisy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów, ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych za pośrednictwem tut. Domu Brokerskiego.

 W związku z powyższym dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków tj. T.U. Inter Polska SA przedstawił na rok 2020/2021 następujące oferty ubezpieczenia. Kształtują się one następująco: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem praktyk studenckich w placówkach medycznych

Okres ubezpieczenia: roczny

Suma ubezpieczenia OC: 12.500,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Składka od osoby:  22 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolne, UZ 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. (w załączeniu) wraz z aneksem nr 1, UZ nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r. 

2. Ubezpieczenie kosztów leczenia poekspozycyjnego –zawierający następujące świadczeni

Okres ubezpieczenia: roczny
   – badanie na obecność wirusów HIV lub WZW – wysokość świadczenia: 2.000,00 zł
   – koszt leków antyretrowirusowych HIV – wysokość świadczenia:  5.000,00 zł
   – jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV – wysokość świadczenia: 200 000,00 zł
   – jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW – wysokość świadczenia: 10 000,00 zł

Składka od osoby 82 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inter Ochrona HIV/WZW, UZ nr 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1, UZ nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r. (w załączeniu)

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Okres ubezpieczenia: roczny

Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

Zakres ochrony: pełny

TU Inter Polska SA zaproponowało, analogicznie jak w roku ubiegłym, wariant III proporcjonalny. W skład tego wariantu wchodzą świadczenia podstawowe w następującym zakresie:

– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłacane jest w kwocie stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu

– świadczenie z tytułu śmierci –wypłacane jest w kwocie stanowiącej 50% sumy ubezpieczenia,

– jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu – wypłacane jest w kwocie 2 000,00 zł,

– koszty nabycia środków pomocniczych – zwracane są w kwocie stanowiącej 15% sumy ubezpieczenia

– koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – zwracane są w kwocie stanowiącej 15% sumy ubezpieczenia   

Składka od osoby: 29,00 zł

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, UZ 68/2015 z dnia 22.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1, UZ 94/2016 z dnia 30.12.2016 r.      (w załączeniu)

Wzorem lat ubiegłych będziemy wdzięczni za umieszczenie na Państwa stronie internetowej naszych danych teleadresowych oraz godzin pracy biura (Uwaga: bez sobót):

Dom Brokerski jdbrokers
Jan Drobysz

Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17

Załącznik:

INTER Ochrona HIV WZW

OWU Dobrowolnego OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych_od 10.01.2017

OWU NNW_NEW 2015 + Aneks 1_P285

OWU INTER Ochrona HIV WZW_od 10.01.2017

INTER NNW

INTER OC dobrowolna medyczna_final.pdf

ANEKS do OWU – informacja o Rzeczniku Finansowym (21.12.2016)_OC_dobrowolna medyczna

ANEKS do OWU – informacja o Rzeczniku Finansowym (21.12.2016)_HIV_WZW