Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie “Zintegrowana Szkoła Wyższa”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00- Z080/18.
 
Okres realizacji działań w Projekcie od 01.04.2019 r. do 31.03.2023 r.

Wartość projektu 1 853 498,40 zł w tym dofinansowanie z UE 1 797 893,44 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia oraz poprawa jakości zarządzania Powiślańską Szkołą Wyższą, poprzez wdrożenie: Zintegrowanego Programu Uczelni w obszarze programów stażowych, podnoszenia kompetencji studentów/tek; informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią modyfikujących model zarządzania procesem kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PSW w Kwidzynie.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące moduły działań:
-podnoszenia kompetencji,
-programów stażowych,
-zarządzania w instytucji szkolnictwa wyższego.
 
Działania projektowe adresowane są do studentów kierunków medycznych (ratownictwo i pielęgniarstwo) i kierunków ekonomicznych, którzy otrzymają dedykowane wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji ogólnych, zawodowych, językowych, analitycznych i informatycznych w ramach modułu podnoszenia
kompetencji oraz nabycie umiejętności praktycznych w toku realizacji zadań stażowych w ramach modułu programów stażowych.
Zaproponowany przez Wnioskodawcę program stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania i problemy w zakresie kompetencji w sektorach zdrowia oraz finansów/ekonomii.
Działania projektowe adresowane są do:
  • 54 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
  • 116 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne,
  • 16 pracowników kadry dydaktycznej,
  • 12 pracowników kadry zarządzającej oraz administracyjnej.