On behalf of Her Magnificence Rector of Powiślański University Prof. dr hab. Krystyna Strzała, International Office and the whole academic community we have the honour to invite you to participate in the international event – Erasmus+ Days on 14-15 of October, 2022.  
The event will be held remotely on the MS TEAMS platform and will be free of charge.   If you are interested in participating in the event as a speaker/session moderator (Student or Staff, who have previously participated in Erasmus+ programme and would like to share their experience), please email us at: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl and/ or register here in our registration form:    Participation in the event may consist of presenting a multimedia presentation or free speech and actively talking to the rest of the session participants.
All sessions will be held in English.

The program of the event will be available soon. 
The links to the event are available below: 
14.10.2022 – Day 1: https://teams.microsoft.com/
15.10.2022 – Day 2: https://teams.microsoft.com/

Registration form: https://psw.kwidzyn.edu.pl/wspolpraca/92-erasmus/4223-erasmus-days-2022-form.html

Pierwszego dnia wydarzenia pt. „Erasmus+ Days” podczas sesji startowej została przedstawiona Powiślańska Szkoła Wyższa, wraz z ofertą edukacyjną. Podczas kolejnej prezentacji Koordynator programu Erasmus+ przedstawiła możliwości programu Erasmus+ dla partnerów zagranicznych, dla studentów jak i dla pracowników. Omówione zostały także etapy realizacji wyjazdu oraz jak zgłosić swoją chęć na wyjazd. Następną sesją była Sesja Studencka, na której byli oraz aktualni beneficjenci programu Erasmus+ opowiedzieli o swoich doświadczeniach w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów mających na celu wymianę studencką, czy to stacjonarną czy wirtualną. Podczas Sesji Pracowniczej mieliśmy okazję posłuchać paru wykładowców, którzy mieli okazję uczestniczyć w mobilności zagranicznej. Opowiedzieli o programach mobilności, o korzyściach, ale także o trudnościach jakie napotkali przed, w trakcie czy po powrocie z wyjazdu. Korzyściami, które wybrzmiały podczas rozmów ze studentami oraz pracownikami były min. praca w międzynarodowym zespole, poznanie ludzi ze środowiska akademickiego innego państwa, niezapomniane wspomnienia, podniesienie kompetencji dydaktycznych/cyfrowych/lingwistycznych, natomiast trudnościami, które uczestnicy napotkali podczas wyjazdów były problemy z uzyskaniem wizy oraz znalezienie zakwaterowania.

Podczas drugiego dnia wydarzenia, społeczność akademicka Powiślańskiej Szkoły Wyższej, jak również partnerów zagranicznych miała okazję zobaczyć i wysłuchać prezentacji partnerów zagranicznych jako potencjalnych miejsc wyjazdu na mobilność zagraniczną. Mamy nadzieję, iż nowi pracownicy lub Ci, którzy jeszcze nie wyjechali poznali bliżej instytucje ze środowiska międzynarodowego współpracujące z PSW.

On the first day of the event titled. “Erasmus+ Days” during the kick-off session, the Powisle High School was presented, along with its educational offerings. During the next presentation, the Erasmus+ Coordinator presented the possibilities of the Erasmus+ program for foreign partners, for students as well as for employees. The stages of implementing the trip and how to apply for the trip were also discussed. The next session was the Student Session, where former and current Erasmus+ beneficiaries talked about their experiences in Erasmus+ and other programs aimed at student exchange, whether stationary or virtual. During the Staff Session, we had the opportunity to listen to a couple of lecturers who had the opportunity to participate in mobility abroad. They talked about the mobility programs, the benefits, but also the difficulties they encountered before, during or after returning from the trip. The benefits that resounded during the conversations with students and staff were, among others, working in an international team, getting to know people from the academic environment of another country, unforgettable memories, improving teaching/digital/linguistic competencies, while the difficulties that participants encountered during their trips were problems with obtaining a visa and finding accommodation.

During the second day of the event, the academic community of the Powisle High School, as well as foreign partners, had the opportunity to see and hear presentations of foreign partners as potential destinations for foreign mobility. We hope that new employees or those who have not yet traveled got to know more about the institutions from the international community cooperating with PSW.